Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 21/2/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của các...
Ngày 08 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 327 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn...
Ngày 09/01/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm 12 chương với 121 Điều luật. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ...
Ngày 19/01/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng Nông...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/1/2023 công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 222/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát hành (02 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02/2/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 130...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 320.060
Truy cập hiện tại 10