Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hương Thọ.
Ngày cập nhật 19/02/2024

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hương Thọ

 

Căn cứ Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Huế  năm 2024 và Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND xã Hương Thọ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã với trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số, UBND xã Hương Thọ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, với những nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận nhất trí cao nhằm phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND xã với trọng tâm là thực hiện Chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa tin tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của xã, các cơ quan, ban ngành từ xã đến thôn.

- Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, đơn vị, trên địa phương.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của xã đã được phê duyệt; Tuyên truyền Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn xã, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Đối tượng: Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Hương Thọ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền CCHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại cơ quan hành chính, đơn vị và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Các cán bộ, công chức, ban ngành chuyên môn cấp xã.

- Nội dung:

+ Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

+ Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ liệu thông qua Hệ thống thông tin thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh.

+ Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh FM.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

- Các ban ngành phối hợp: Đài Truyền thanh xã, Văn phòng, thống kê, Công chức Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, hộ tịch, ban ngành liên quan và thôn trưởng các thôn.

- Nội dung:

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2024 của thành phố và của UBND xã, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; phản ánh cách làm hay, hiệu quả đồng thời phê phán những ban ngành, cán bộ, công chức cơ quan chưa làm tốt công tác CCHC.

Tăng cường các tin bài, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, của thành phố; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn thành phốvà xã, tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã.

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn Tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 8623/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của thành phố Huế; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2023 của UBND thành phố Huế về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch 18/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn xã, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan (pano):

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Cơ quan thực hiện: Công chức Văn hóa-xã hội xây dựng cụm pano tại trung tâm xã;

- Nội dung tuyên truyền:

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ và hành động

+ Cải cách thủ tục hành chính góp phần tích cực phòng, chống quan liệu, tham nhũng, lãng phí

+  Cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tậm tụy phục vụ nhân dân

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân nhân và sự phát triển của đất nước

+ Cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch

4. Xây dựng tài liệu tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính trên địa bàn xã.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

- Chủ trì: Công chức Văn hóa và Thông tin xã.

- Cơ quan phối hợp: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã.

- Nội dung: Tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

Tuyên truyền phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính.

Hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế và Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của xã.

Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, phòng chống dịch bệnh; chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp về dịch vụ bưu chính công ích¸ sử dụng dịch vụ công trực tuyến 4 mức độ 3 và 4, ứng dụng đô thị thông minh về giám sát camera thành phố Huế và ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu, biết và tham gia thực hiện.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị xã hội thuộc UBND xã phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Bộ phận tiếp nhận và trả một cửa; cán bộ, công chức cấp xã: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính của đơn vị.

2. Công chức Văn phòng thống kê: Thường xuyên cấp thông tin về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, triển khai bộ phận chuyên môn các thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết khuyến nại, tố cáo trên Cổng thông tin điện tử của địa phương. Cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu nhanh nhất. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND thành phố Huế và Phòng Nội vụ thành phố về kết quả thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính.

3. Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Chủ trì, phối hợp cùng Công chức VH-XH xã tổ chức, triển khai thực hiện việc lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu về chính sách pháp luật.Triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên địa bàn xã.

4. Công chức VH-XH: Tăng cường các tin bài, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, của thành phố; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn thành phố và xã, tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã.

5. Công chức Kế toán – Ngân sách xã: Tham mưu UBND xã về kinh phí để thực hiện hoạt động Kế hoạch tuyên truyền CCHC từ dự toán chi ngân sách hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 của UBND xã Hương Thọ yêu cầu các trưởng ban ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, Bộ phận CCHC, trên cơ sở kế hoạch của UBND xã chủ động phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc với các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về UBND xã (qua Công chức Văn phòng – Thống kê xã) để tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét trình lên UBND thành phố giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
UBND xã Hương Thọ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.155
Truy cập hiện tại 783