Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 19/02/2024

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
 chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hương Thọ năm 2024

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024;

Căn cứ công văn số 89/BCĐ19-ISO 9001 ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ban chỉ đạo 19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đôn đốc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024.

UBND xã Hương Thọ ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của UBND xã năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước để có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức;

- Đảm bảo 100% các cán bộ, công chức xã tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL;

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hương Thọ được thực hiện theo quy trình phù hợp với HTQLCL;

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức xã xây dựng HTQLCL đồng bộ, áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính tại đơn vị;

- Đảm bảo áp dụng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% của các công chức chuyên môn xã.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 trước ngày 20 tháng 01 năm 2024.

2. Xây dựng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% (các công chức chuyên môn xã) trước ngày 15 tháng 3 năm 2024.

3. Triển khai áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, xây dựng và áp dụng thực tế tại UBND xã trước ngày 15 tháng 3 năm 2024.

4. Hướng dẫn cán bộ, công chức xã xây dựng, áp dụng đồng bộ các quy trình nội bộ tại đơn vị.

5. Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn về HTQLCL do Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh) tổ chức.

6. Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm trước ngày 30 tháng 8 năm 2024, tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của HTQLCL, đánh giá Mục tiêu chất lượng năm 2024.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này được bố trí từ dự toán ngân sách cấp cho UBND xã Hương Thọ hằng năm và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ISO

Các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của UBND xã (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ.

2. Công chức Văn phòng - Thống kê xã (Thư ký ISO)

- Chủ  trì và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến  HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các công chức chuyên môn xã Hương Thọ;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất gửi lãnh đạo UBND xã Hương Thọ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Công chức Tài chính - Kế toán xã

Trên cơ sở hướng dẫn của phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, lập dự toán kinh phí đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

4. Các công chức chuyên môn xã

- Căn cứ nhiệm vụ được nêu tại Phụ lục của Kế hoạch này và mục tiêu chất lượng của UBND xã Hương Thọ năm 2024, các công chức chuyên môn xã xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của lĩnh vực phụ trách gắn liền với nhiệm vụ được giao năm 2024 để triển khai thực hiện.

- Thực hiện duy trì và cải tiến các quy trình ISO đối với lĩnh vực phụ trách đang thực hiện.

- Tiến hành rà soát, xây dựng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% thủ tục hành chính đối với lĩnh vực phụ trách đã được công bố tại Quyết định 3141/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do các cấp tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng;

- Tham gia phối hợp đánh giá nội bộ theo định kỳ hàng năm, kịp thời khắc phục sai sót, thường xuyên có hành động phòng ngừa, khắc phục, cải tiến hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã;

- Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính;

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã Hương Thọ năm 2024, yêu cầu các cán bộ, công chức xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cán bộ, công chức xã báo cáo Chủ tịch UBND xã để xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CỦA UBND XÃ HƯƠNG THỌ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/01/2023 của UBND xã Hương Thọ)

 

TT

Nội dung

Thời gian

Sản phẩm đầu ra

Ghi chú

I

Xây dựng kế hoạch triển khai HTQLCL năm 2024

 

 

 

1

Kiện toàn lại Ban chỉ đạo, bổ nhiệm Lãnh đạo chất lượng và Tổ soạn thảo ISO (nếu có thay đổi)

Tháng 01 - 02/2024

 

 

a

Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO (nếu có thay đổi)

Quyết định

b

Ban hành Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo về chất lượng (QMR) (nếu có thay đổi)

Quyết định

c

Ban hành Quyết định Tổ soạn thảo ISO (nếu có thay đổi)

Quyết định

2

Lập kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị năm 2024

Tháng 01/2024

Kế hoạch

Gửi UBND Thành phố thông qua Phòng Kinh tế Thành phố

II

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị

 

 

 

1

Ban hành Quyết định về việc công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND xã Hương Thọ năm 2024

Tháng 01 - 02/2024

 

Quyết định

Gửi UBND Thành phố thông qua Phòng Kinh tế Thành phố

2

Rà soát các quy trình nội bộ đã xây dựng

Thường xuyên

Sơ đồ quy trình

 

3

- Thực hiện rà soát, duy trì và cập nhật các quy trình ISO đối với lĩnh vực phụ trách đang thực hiện hoặc xây dựng mới các quy trình ISO theo quy định và đúng tiến độ công việc đề ra. Tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định 3141/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết được xây dựng và áp dụng trong Hệ thống quản lý chất lượng.

Thường xuyên

Sơ đồ quy trình

Khi có sự thay đổi về căn cứ pháp lý, nhân sự, nội dung các quy trình đề nghị các công chức chuyên môn cập nhật đầy đủ theo yêu cầu

4

Đánh giá nội bộ, hoàn thiện hệ thống

 

 

 

a

Đánh giá nội bộ

Tùy vào điều kiện của xã có thể đánh giá nội bộ 1 hoặc 2 lần trong năm

 

 

-

Lập Kế hoạch đánh giá nội bộ

Kế hoạch

UBND xã lưu hồ sơ để làm hồ sơ kiểm chứng hằng năm

-

Ban hành Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ

Quyết định

-

Lập chương trình đánh giá nội bộ

Chương trình hoặc Thông báo

-

Tiến hành đánh giá nội bộ

Biên bản và các phiếu đánh giá

b

Báo cáo đánh giá nội bộ

Sau khi đánh giá nội bộ

Báo cáo

Báo cáo gửi về UBND Thành phố thông qua phòng Kinh tế

III

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng

 

 

 

1

Ban hành Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng (Công bố mở rộng, thu hẹp hoặc công bố lại)

Cuối tháng 10/2024

Quyết định

Các công chức chuyên môn tham mưu nội dung công bố mở rộng, thu hẹp hoặc công bố lại đối với lĩnh vực phụ trách gửi về Văn phòng UBND xã trước ngày 15/9/2024 để tổng hợp, hoàn thiện và trình lãnh đạo UBND xã ban hành Quyết định theo quy định.

2

Báo cáo kết quả xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 của UBND xã năm 2024

Vào 30/10/2024

Báo cáo

 

PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CỦA

CÁC CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN THUỘC UBND XÃ HƯƠNG THỌ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND xã Hương Thọ)

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì/phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm đầu ra

Ghi chú

1

 

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã - Thư ký Ban Chỉ đạo ISO tham mưu xây dựng kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng năm 2024;

 

Ban Chỉ đạo ISO

xã và công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã

Tháng 01 - tháng 02/2024

Quyết định

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã - Thư ký Ban Chỉ đạo ISO tham mưu xây dựng Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của UBND xã năm 2024;

 

Tháng 01 - tháng 02/2024

Quyết định

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã - Thư ký Ban Chỉ đạo ISO tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện duy trì hệ thống ISO tại UBND xã;

 

Tháng 6/2024

Kế hoạch

 

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã - Thư ký Ban Chỉ đạo ISO tham mưu xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ và Thành lập đoàn đánh giá nội bộ liên quan.

Tháng 6/2024

Kế hoạch

 

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã - Thư ký Ban Chỉ đạo ISO tham mưu xây dựng báo cáo định kỳ việc áp dụng và duy trì hệ thống QLCL của xã;

Tháng 6 và tháng 10/2024

Báo cáo

 

2

Cập nhật các quy trình đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác kiểm soát tài liệu, hồ sơ, công văn đến và đi theo quy định;

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã

Thường xuyên

 

 

Nếu xây dựng mới các quy trình, phải trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt và gửi Quy trình về Phòng Kinh tế hạn cuối 30/9/2024

Phối hợp với Ban chỉ đạo ISO và các công chức chuyên môn xã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND xã.

Tháng 6/2024- 8/2024

 

 

 

Định kỳ 6 tháng và hàng năm Báo cáo đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị.

 

Tháng 6/2024, tháng 10/2024

Báo cáo

Gửi Phòng Kinh tế để làm hồ sơ kiểm chứng

3

Tiếp tục cập nhật các TTHC trên lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của lĩnh vực Tài chính - Kế toán theo Quyết định của UBND Tỉnh về công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

 

 

Công chức

Tài chính - Kế toán xã

Thường xuyên

Các quy trình ISO đã được cập nhật hoặc xây dựng mới

Nếu xây dựng mới các quy trình, đề nghị gửi Quy trình về Văn phòng UBND xã hạn cuối 15/9/2024 để tổng hợp trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt và nộp Thành phố đúng thời gian quy định

Phối hợp với Ban chỉ đạo ISO và các công chức chuyên môn xã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND xã

Tháng 6/2024- 8/2024

 

 

 

Sắp xếp tài liệu theo quy định tại quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

Thường xuyên

 

 

4

Tiếp tục cập nhật các TTHC trên lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch theo Quyết định của UBND Tỉnh về công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

 

 

Công chức

Tư pháp - Hộ tịch xã

Thường xuyên

Các quy trình ISO đã được cập nhật hoặc xây dựng mới

Nếu xây dựng mới các quy trình, đề nghị gửi Quy trình về Văn phòng UBND xã hạn cuối 15/9/2023 để tổng hợp trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt và nộp Thành phố đúng thời gian quy định

Phối hợp với Ban chỉ đạo ISO và các công chức chuyên môn xã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND xã

Tháng 6/2024- 8/2024

 

 

Sắp xếp tài liệu theo quy định tại quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

Thường xuyên

 

 

5

Tiếp tục cập nhật các TTHC trên lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của lĩnh vực đất đai - xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường theo Quyết định của UBND Tỉnh về công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

 

 

Công chức

Địa chính – NN - Xây dựng - Môi trường

Thường xuyên

Các quy trình ISO đã được cập nhật hoặc xây dựng mới

Nếu xây dựng mới các quy trình, đề nghị gửi Quy trình về Văn phòng UBND xã hạn cuối 15/9/2023 để tổng hợp trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt và nộp Thành phố đúng thời gian quy định

Phối hợp với Ban chỉ đạo ISO và các công chức chuyên môn xã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND xã

Tháng 6/2024- 8/2024

 

 

 

Sắp xếp tài liệu theo quy định tại quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

 

Thường xuyên

 

 

6

Tiếp tục cập nhật các TTHC trên lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định của UBND Tỉnh về công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

 

Công chức

Văn hóa - Xã hội

Thường xuyên

Các quy trình ISO đã được cập nhật hoặc xây dựng mới

Nếu xây dựng mới các quy trình, đề nghị gửi Quy trình về Văn phòng UBND xã hạn cuối 15/9/2024 để tổng hợp trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt và nộp Thành phố đúng thời gian quy định

Phối hợp với Ban chỉ đạo ISO và các công chức chuyên môn xã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND xã

Tháng 6/2024- 8/2024

 

 

Sắp xếp tài liệu theo quy định tại quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

Thường xuyên

 

 

7

Tiếp tục cập nhật các TTHC trên lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của lĩnh vực Tôn giáo, Văn hóa, TDTT, Giáo dục - Đào tạo…  theo Quyết định của UBND Tỉnh về công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

 

Công chức

Văn hóa - Xã hội

Thường xuyên

Các quy trình ISO đã được cập nhật hoặc xây dựng mới

Nếu xây dựng mới các quy trình, đề nghị gửi Quy trình về Văn phòng UBND xã hạn cuối 15/9/2024 để tổng hợp trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt và nộp Thành phố đúng thời gian quy định

Phối hợp với Ban chỉ đạo ISO và các công chức chuyên môn xã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND xã

Tháng 6/2024- 8/2024

 

 

Sắp xếp tài liệu theo quy định tại quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

Thường xuyên

 

 

8

Tiếp tục cập nhật các TTHC trên lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của lĩnh vực Dân quân tự vệ, Nghĩa vụ quân sự…  theo Quyết định của UBND Tỉnh về công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

 

Công chức

Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã

Thường xuyên

Các quy trình ISO đã được cập nhật hoặc xây dựng mới

Nếu xây dựng mới các quy trình, đề nghị gửi Quy trình về Văn phòng UBND xã hạn cuối 15/9/2024 để tổng hợp trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt và nộp Thành phố đúng thời gian quy định

Phối hợp với Ban chỉ đạo ISO và các công chức chuyên môn xã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND xã

Tháng 6/2024- 8/2024

 

 

Sắp xếp tài liệu theo quy định tại quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

Thường xuyên

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
UBND xã Hương Thọ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.143
Truy cập hiện tại 786