Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BÁO CÁO Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2024
Ngày cập nhật 26/03/2024

BÁO CÁO

Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2024

Thực hiện công văn số 172/ PNV- CCHC ngày 04/03/2024 của Phòng Nội vụ thành phố Huế về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC;

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND xã Hương Thọ về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 với trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số; UBND xã Hương Thọ báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý  I năm 2024 như sau:

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Về Kế hoạch CCHC

Ngay từ đầu năm 2024, UBND xã đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND xã Hương Thọ về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 với trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 11/01/2024 về tuyên truyền Kế hoạch Cải cách hành chính.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành

Công tác Cải cách hành chính được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của địa phương và được phân công cụ thể các nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng ngành lĩnh vực tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND xã Hương Thọ về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 với trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số, đồng thời ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã Hương Thọ về kiểm soát, rà soát TTHC năm 2024, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC địa phương.

3. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước

Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước của các cấp; UBND xã đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn xã. Phân công cán bộ theo dỏi việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan; xây dựng quy chế văn hóa công sở tại Bộ phận TN&TKQ.

4. Về công tác tuyên truyền

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 11/01/2024 về tuyên truyền Kế hoạch Cải cách hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC trên hệ thống truyền thanh xã; trên Trang TTĐT xã; niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận TN&TKQ về các thông tin, quy định, quy trình về các TTHC, nhằm cung cấp thông tin, công khai các TTHC đến người dân.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

1. Cải cách thể chế:

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế có hiệu quả, nhằm đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/01/2024 về viêc kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm Pháp luật trên địa bàn xã Hương Thọ năm 2024 và thực hiện các Kế hoạch của UBND thành phố. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản QPPL luôn được quan tâm, Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thường xuyên kiểm tra, rà soát các Nghị quyết do HĐND xã ban hành; các Quyết định của UBND xã theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch năm 2024; thường xuyên theo dỏi, cập nhật và niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố theo quy định. Thực hiện tốt các quy định về công khai trong giải quyết thủ tục hành chính; các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Quy trình thủ tục hành chính, việc thu phí và lệ phí được niêm yết công khai, rõ ràng và cập nhật thường xuyên khi có quy định mới.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

a. Công tác CCHC, kiểm soát TTHC

UBND xã bố trí hòm thư góp ý trước tiền sảnh trụ sở UBND xã nơi dễ thấy để nhân dân tham gia góp ý, hòm thư được niêm phong, định kỳ hàng tháng UBND xã mở hòm thư để xem xét về phản ánh kiến nghị TTHC địa phương; tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay chưa có đơn thư góp ý trong công tác CCHC của địa phương.

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý Nhà nước theo các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của tỉnh, thành phố.

Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, thủ tục mới ban hành bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Nâng cao chất lượng của hoạt động của Bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”. 

b. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

UBND xã  đã củng cố kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Bộ phận TN&TKQ, đã ban hành nội quy, quy chế của Bộ phận TN&TKQ theo quy định.

Thực hiện có kết quả Quyết định số 48/2018/QĐ- UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc  Ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện đồng bộ và hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Hoàn chỉnh, bổ sung các quyết định sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường. Thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã.

Đã triển khai và tổ chức đánh giá tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023, tổ chức đánh nội bộ việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

c. Tình hình và kết quả giải quyết TTHC

Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã tiếp nhận trong Quý I/2024 (từ ngày 15/12/2022 - 14/03/2024): 356 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 342 hồ sơ: trong đó, giải quyết trước hạn: 208 hồ sơ, đúng hạn: 132 hồ sơ, quá hạn: 2 hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 14 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 10 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ. Đạt tỷ lệ 99% hồ sơ tiếp nhận.

- Nhìn chung việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng theo đúng quy trình TTHC chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng nâng lên, đa số hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hẹn. Theo quy định hiện nay thì việc trễ hẹn hồ sơ phải được thực hiện xin lỗi, thông báo cam kết thời hạn trả kết quả.. Từ đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

- Các TTHC đều được tiếp nhận và giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; được áp dụng vào hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO: 9001-2015.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/01/2023 của UBND Thành phố Huế về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố. Bố trí công chức và cán bộ không chuyên trách trong cơ quan phù hợp năng lực, sở trường công tác. Bộ phận TN&TKQ được kiện toàn, củng cố gồm 08 đồng chí, bố trí 06 công chức trực tiếp tiếp nhận TTHC tại Phòng 01 cữa.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Quan tâm các chế độ tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức; xét đề nghị nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đề nghị trên và cử CBCC tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và cử các đồng chí tập huấn tại văn phòng HĐND-UBND thành phố tổ chức tập huấn cho CBCC về ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Cải cách tài chính công

Ban hành Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các ngành theo quy định.

Đẩy mạnh công tác thực hiện quy chế hoạt động của cơ quan, phân công Công chức theo dõi việc sử dụng tài sản công theo đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công được rõ ràng hơn, góp phần tiết kiệm để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức.

Thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định Số: 24/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành quyết định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế.

6. Hiện đại hóa hành chính

a. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý HCNN, trao trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức, cá nhân

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, quản lý hành chính, trao đổi thông tin giữa các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân được thực hiện thường xuyên. Đã cài đặt địa chỉ Ipv6 trên hệ thống mạng WAN của tỉnh cho 18/18  máy vi tinh cán bộ, công chức. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống xác thực tập trung của UBND tỉnh gồm: thư điện tử công vụ, trang điều hành tác nghiệp đa cấp và các phần mềm khác... thực hiện việc ký số trên các văn bản của UBND xã; cài đặt phần mềm quyét vi rút Pkpro trên máy tính CBCC. Ban hành Quyết định thành lập BCĐ Công nghệ số, phân CBCC phụ trách công nghệ số và ATTT; Thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng; nhằm đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Có 18/18 CBCC được cấp mail công vụ cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, đạt tỷ lệ 100%. Vận hành có hiệu quả ứng dụng hệ thống họp trực tuyến xã.

Đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử của xã, cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành về kinh tế, xã hội của địa phương, thành phố…đến tận người dân. Trong quý I/2024 đã đăng tải 40 tin bài trên liên quan đến hoạt động của địa phương trên trang TTĐT xã.

Việc tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị của công dân luôn được quan tâm, hiện chưa có ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến thủ tục hành chính.

b. Việc sử dụng các phần mềm vào giải quyết công việc của cơ quan đơn vị

Sử dụng thường xuyên và có hiệu quả phần mềm dùng chung; thư điện tử công vụ; trang điều hành tác nghiệp đa cấp…

c. Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Tiếp tục duy trì áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 theo kế hoạch của UBND xã.

III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

-  Việc ứng dụng CNTT được CBCC thực hiện có hiệu quả, tuy nhiên năng lực ứng dụng CNTT một số ít còn hạn chế; vẫn còn một số ít CBCC chưa thường xuyên cập nhật vào các phần mềm dùng chung, sử dụng mail công vụ trong thực hiện nhiệm vụ của CBCC theo quy định.

- Việc rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 một số ít lĩnh vực còn thiếu quan tâm. Chất lượng hiệu quả chưa cao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUY II NĂM 2024

1. Cải cách về thể chế

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan. Đảm bảo sự cần thiết, tính đồng bộ, hợp pháp và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành.

- Làm tốt công tác rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của UBND xã đã ban hành.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý Nhà nước theo các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của tỉnh, thị xã.

- Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, thủ tục mới ban hành bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Nâng cao chất lượng của hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Đẩy mạnh công tác tham mưu của các ngành lĩnh vực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH gắn với công tác CCHC. Kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận TN&TKQ, các ngành, lĩnh vực.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc giữa các ban, ngành chuyên môn với nhau và với cấp trên.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng cán bộ, công chức; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức.

5. Cải cách tài chính công

Thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại địa phương. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa ở một số lĩnh vực nhằm giảm nguồn chi của ngân sách nhà nước, ngân sách xã.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Đẩy mạnh việc Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các ngành lĩnh vực. Tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã. Ứng dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, làm tốt công tác đánh giá nội bộ cơ quan.

- Đẩy mạnh hoạt động của Trang thông tin điện tử xã hoạt động có hiệu quả. Thường xuyên cập nhật tin bài hoạt động của địa phương lên Trang TTĐT xã.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính nhà nước

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác Cải cách hành chính; chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương. Chỉ đạo các ngành đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về công tác CHCC.

- Đẩy mạnh các hoạt động BCĐ chuyển đổi số và các Tổ công nghệ số thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn xã.

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định thu phí và lệ phí đúng theo quy định. Thực hiện áp dụng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách hành chính và nghiêm túc báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính Nhà nước theo quy định.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức và công dân, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính.

Trên đây là Báo cáo công tác Cải cách hành chính quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý tiếp theo năm 2024 của UBND xã Hương Thọ./.

A.2 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

 

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí triển khai

Chương trình tổng thể CCHC

 

 

 

 

 

I. Cải cách thể chế

1. Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL của xã năm 2024

Tư pháp - Hộ tịch

Các bộ phận chuyên môn

Tháng 1/2024

Số 54/KH-UBND  ngày 12/01/2024

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của xã năm 2024

Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL của xã năm 2024

Tháng 1/2024

Số 54/KH-UBND  ngày 12/01/2024

3. Công tác xây dựng văn bản QPPL năm 2024

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của xã năm 2024

Tháng 1/2024

Số 50/KH-UBND  ngày 12/01/2024

4. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL

Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2024

Tháng 1/2024

Số 51/KH-UBND  ngày 12/01/2024

II. Cải cách TTHC

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024

Văn phòng -Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Tháng 01/2024

Số 49/KH-UBND  ngày 12/01/2024

2. Xây dựng kế hoạch rà soát TTHC năm 2024

Kế hoạch rà soát TTHC năm 2024

Tư pháp -

Hộ tịch

Số 75/KH-UBND  ngày 20/01/2024

3. Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC thuộc các lĩnh vực QLNN

Tổ chức kiểm tra tại một số bộ phận chuyên môn

 

Văn phòng -Thống kê

 

Các bộ phận chuyên môn

Trong năm 2024

 

4. Kiểm tra công tác xây dựng quy trình hóa TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy

Thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC

 

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Trong năm 2024

 

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC

Triển khai đánh giá CB, CC năm 2024

Kế hoạch

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Trong năm 2024

 

V. Cải cách tài chính công

Triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và 117/2013/NĐ-CP

Báo cáo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm năm 2023, các Quyết định phân bổ kinh phí và quy chế chi tiêu nội bộ ban hành trong năm 2024

Kế toán ngân sách

Các bộ phận chuyên môn

Trong năm 2024

 

VI. Hiện đại hóa hành chính

1. Duy trì việc áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động

Kế hoạch

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Trong năm 2024

 

2. Kiểm tra việc áp dụng, duy trì ISO

Các đợt kiểm tra

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Trong năm 2024

 

3. Tổ chức đánh giá mức độ chính quyền điện tử

Báo cáo

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Quý IV/

Năm 2024

 

4. Thực hiện đánh giá nội bộ về ISO

Kế hoạch,

biên bản đánh giá

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Quý III, IV/ Năm 2024

 

VII. Công tác chỉ đạo điều hành; tuyên truyền CCHC

1. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC

Báo cáo

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Quý IV/2024

 

2. Kế hoạch CCHC năm 2024

Quyết định ban hành

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Tháng 01/2024

 

3. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC

Kế hoạch

Văn hóa - Thông tin

 

Tháng 01/2024

Số 40/KH-UBND  ngày 11/01/2024

4. Xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC xã

Kế hoạch

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Tháng 01/2024

Số 10/KH-UBND  ngày 05/01/2024

5. Thực hiện kiểm tra CCHC năm 2024

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2024

Văn phòng - Thống kê

 

Trong năm 2024

 

6. Xây dựng các chuyên mục CCHC trên Đài Truyền thanh xã

Chuyên mục tuyên truyền CCHC

Đài truyền thanh xã

Các bộ phận chuyên môn

Hàng quý, tháng

 

7. Tiếp tục thực hiện chuyên trang, chuyên mục trền Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử xã về CCHC

Các tin bài chuyên đề về CCHC

 Văn hóa - Thông tin

Các bộ phận chuyên môn

Thường xuyên

 

8. Tổ chức triển khai, tuyên truyền các VBQPPL (đảm bảo 100% VBQPPL do các cấp ban hành được triển khai kịp thời)

Công văn, thông báo hoặc Hội nghị triển khai

Tư pháp -

Hộ tịch

Văn phòng - Thống kê

Trong năm 2024

 

9. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ về CCHC, TTHC, văn bản QPPL

Báo cáo

Văn phòng - Thống kê; Tư pháp -

Hộ tịch

Các bộ phận chuyên môn

Trong năm 2024

 

10. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2024

Kế hoạch

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận chuyên môn

Tháng 01/2024

 

 

Phụ lục mục
B.1 TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 06/3/2024)

Tt

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

14

11

9

1

1

3

3

0

2

Chứng thực

249

249

157

92

0

0

0

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

16

7

7

0

0

9

5

4

4

Hộ tịch

76

75

35

39

1

1

1

0

5

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

1

0

0

0

0

1

1

0

 

Tổng cộng

356

342

208

132

2

14

10

4

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Nghi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.090
Truy cập hiện tại 781