Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I năm 2024
Ngày cập nhật 26/03/2024

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

 Quý I năm 2024

 

Kính gửi:  UBND Thành phố Huế.

                                               

Thực hiện Công văn số 2024/UBND-KSTT ngày 11/3/2024 của UBND thành phố về báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024; Quá trình tổ chức thực hiện, UBND xã Hương Thọ xin báo cáo một số nội dung kết quả thực hiện như sau:

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: không.

- Số lượng TTHC được BH trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: không.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định dự thảo VBQPPL

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, kịp thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

3. Công bố, công khai TTHC

Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; UBND xã Hương Phong đã rà soát cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” xã, Trang thông tin điện tử của xã: Quyết định số 3141/QĐ-UBND, ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, công khai các chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các đối tượng như: Hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tiền điện cho hộ nghèo…đảm bảo mọi người dân nắm bắt được các thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch.

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Về rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2024 trong đó cần rà soát đơn giản trình tự thực hiện, giảm thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng TTHC ở  tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, đất đai cấp giấy CNQSD đất các loại, xây dựng...

UBND xã Hương Thọ xác định việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên; tiến hành thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính và quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp với các quy định pháp luật.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/01/2024 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024. Giao nhiệm vụ cho các bộ phận có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo danh mục ban hành trong kế hoạch; hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định, đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định thủ tục hành chính.

Sau khi nghiên cứu về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và qua quá trình tổ chức thực hiện, UBND xã nhận thấy các thủ tục hành chính hiện hành, các biểu mẫu, tờ khai và các điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính phần lớn phù hợp, không rườm rà và đầy đủ tính pháp lý.

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND thành phố về ban hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát TTHC; UBND xã thực hiện việc niêm yết công khai, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định; đồng thời công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và bố trí công chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó còn thực hiện việc lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của Người dân và tổ chức khi đến thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị; phiếu đánh giá về TTHC, về sự phục vụ; xây dựng phần mềm quản lý việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại cơ quan, giúp lãnh đạo UBND xã quản lý, kiểm soát, xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại xã, từ đó giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị qua lấy phiếu và làm cơ sở trong việc rà soát, đơn giản hóa TTHC. 

Từ đầu năm 2024 đến nay UBND xã không nhận được phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC. (kèm theo Biểu số II.05a/VPCP/KSTT).

Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính:0.

6. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã tiếp nhận trong Quý I/2024 (từ ngày 15/12/2023 - 14/03/2024): 378 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 361 hồ sơ: trong đó, giải quyết trước hạn: 224 hồ sơ, đúng hạn: 135 hồ sơ, quá hạn: 2 hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 17 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 13 hồ sơ, quá hạn 04 hồ sơ.

(kèm theo Biểu số II.06a/VPCP/KSTT).

Nhìn chung việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng theo đúng quy trình TTHC chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng nâng lên, đa số hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hẹn. Theo quy định hiện nay thì việc trễ hẹn hồ sơ phải được thực hiện xin lỗi, thông báo cam kết thời hạn trả kết quả.. Từ đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Ủy ban nhân dân xã đã triển khai chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện niêm yết công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết theo quy định tại Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đồng thời cập nhật và niêm yết công khai Danh mục TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 áp dụng tại cấp xã theo quy định của tỉnh.

Phân công công chức mở sổ theo dõi, lập phiếu giao nhận hồ sơ và trả kết quả; việc giải quyết thủ tục hành chính không để tồn đọng, thời gian giải quyết cơ bản đúng hẹn.

Đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân khi theo dõi, giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

UBND xã chỉ đạo các công chức, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thông qua phần mềm dịch vụ công của tỉnh. Bên cạnh đó UBND xã phân công công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách CNTT thực hiện công tác số hóa các hồ sơ, thủ tục trên môi trường điện tử đảm bảo theo quy định.

9. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

UBND xã đã tuyên truyền các nội dung liên quan đến CCHC để mọi người nắm bắt được các chủ trương, chính sách, biết được các thủ tục cần thiết để liên hệ giải quyết công việc có hiệu quả. Quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức tại các cuộc họp. Qua công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức rõ CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Trong đó nhấn mạnh công tác truyền thông về kiểm soát TTHC; cải cách TTHC luôn được UBND xã quan tâm thông qua sự chỉ đạo, quán triệt thường xuyên của lãnh đạo xã trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan, qua Trang thông tin điện tử; về thực hiện chỉ đạo của thị xã trong công tác cải cách TTHC; tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Trong Quý I/2024, UBND xã Hương Thọ không có nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải cách TTHC.

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Việc kiểm soát các thủ tục hành chính về tiếp nhận và trả kết quả, kiểm soát hồ sơ và thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính cũng đã thực hiện theo đúng quy định. Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

Để tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã đã đặt hòm thư góp ý tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

12. Nội dung khác

- Công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ trên địa bàn xã đối với các Quy định, Quy chế, Kế hoạch,... đều được rà soát đảm bảo đúng quy định trước khi ký ban hành văn bản. Kết quả trong năm không có văn bản nào ban hành trái thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên UBND xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong đầu năm 2024, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã được triển khai thực hiện nghiêm túc, UBND xã đã ban hành kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC theo chỉ đạo. UBND xã trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC ở cơ quan, đơn vị mình; quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC. Từ đó, các hoạt động kiểm soát TTHC của xã trong quý I năm 2024 đạt được nhiều kết quả tích cực như ban hành các kế hoạch kịp thời, thực hiện nghiêm túc, đưa hoạt động kiểm soát TTHC của xã đi vào nề nếp. Công tác cập nhật công bố, công khai thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện; Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, đúng hẹn tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Sự giám sát, kiểm tra, kiểm soát về TTHC của người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa thường xuyên, chưa chuyên sâu; sự phối hợp giữa một số ban ngành trong giải quyết công việc và TTHC thiếu chặt chẽ; việc giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai cấp giấy CNQSD đất còn chậm, thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật số liệu của một Ban, Ngành chưa kịp thời, đầy đủ.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KỲ TIẾP THEO

Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn xã; ban hành kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2024 và các nội dung khác theo chỉ đạo của các cấp.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác cải cách thủ tục hành chính; kịp thời củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC khi có thay đổi.

- Tập trung thực hiện hoàn thành chuẩn hóa TTHC trên các lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ với nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

- Thực hiện hoàn thành tốt công tác rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch năm 2024,

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của thị xã, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

- Tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC cấp xã theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức, viên chức và sự phối hợp của Nhân dân trong việc phối hợp thực hiện TTHC theo phương châm được phục vụ.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Trên đây là tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ./.

 

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2024

(Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 14/03/2024)

_____

- Đơn vị báo cáo:

+ UBND xã Hương Thọ

- Đơn vị nhận báo cáo;

+ UBND thành phố Huế

Đơn vị tính: Số PAKN.

STT

Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận

Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

 

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý

Đang xử lý

 

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

 

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong

kỳ

Hành

vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

 

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)=(6)+(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(9)+(10)=(11)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=(14)+(15)

(14)

(15)

(16)

 

1

Lĩnh vực Đơn thư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                                     
 

 

 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2024

(Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 14/03/2024)

__________

- Đơn vị báo cáo:

+ UBND xã Hương Thọ

- Đơn vị nhận báo cáo:

+ UBND thành phố Huế

 

 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

 

 

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=(12)+(13)

(12)

(13)

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

17

0

17

 

14

12

1

1

3

3

0

2

Chứng thực

252

212

40

 

252

158

94

0

0

0

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

16

5

11

 

8

8

0

0

8

4

4

 

4

Hộ tịch

91

79

12

 

86

45

40

1

5

5

0

5

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

2

0

2

 

1

1

0

0

1

1

0

TỔNG CỘNG

378

296

82

 

361

224

135

2

17

13

4

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 565.955
Truy cập hiện tại 775