Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch Cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử sử dụng ứng dụng VNelD và cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 12/05/2023

KẾ HOẠCH

Cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt

tài khoản định danh điện tử sử dụng ứng dụng VNelD và thực hiện

 cài đặt ví điện tử trên Hue-S, cài đặt tài khoản dịch vụ công

trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn xã Hương Thọ

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 03/03/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2096/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND Thành phố Huế về triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Huế; Kế hoạch số 8811/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc triển khai chương trình Chuyển đổi số thành phố Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND xã Hương Thọ về triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hương Thọ; Tổ công tác Đề án 06 xã Hương Thọ ban hành kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mở đợt cao điểm hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, ví điện tử trên nền tảng Hue-S, cài đặt tài khoản công trực tuyến; đồng thời qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc triển khai định danh định danh điện tử, là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số.

          2. Huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tổ cộng đồng số tại các thôn và các tổ công tác triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch trong toàn; trong đó tích cực vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, ví điện tử trên nền tảng Hue-S, cài đặt tài khoản công trực tuyến tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

          3. Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong triển khai Đề án 06, gắn với công tác sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn xã.

          4. Công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn phải được triển khai đồng bộ, thống nhất từ xã đến từng thôn trên địa bàn; hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp đến từng địa bàn, từng đối tượng.

          II. THỜI GIAN, LỰC LƯỢNG, NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

          1. Thời gian:

LỊCH HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VneID, TK DỊCH VỤ CÔNG

Thời gian

(Sáng: 08h00 đến 11h00

Chiều: 14h00 đến 16h00)

Thôn

Địa điểm

16/5/2023

Hải Cát

Đình Làng

17/5/2023

La Khê Bãi

Nhà sinh hoạt cộng đồng

18/5/2023

Thạch Hàn

Nhà sinh hoạt cộng đồng

19/5/2023

Hoà An

Nhà Bác Đạt- Thôn trưởng

20/5/2023

Liên Bằng

Hợp tác xã

21/5/2023

La Khê Trẹm

Nhà sinh hoạt cộng đồng

22/5/2023

Kim Ngọc

Nhà sinh hoạt cộng đồng

23/5/2023

Định Môn

Nhà sinh hoạt cộng đồng

 

          2. Lực lượng tham gia: Thành viên Tổ công tác Đề án 06, cán bộ, công chức, Công an xã, đoàn viên thanh niên (những người hiểu biết và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin).

          3. Phương tiện: Mỗi tổ hướng dẫn đảm bảo ít nhất 01 máy tính Lapptop hoặc điện thoại có kết nối mạng Intetnet và các điều kiện cần thiết khác.

          4. Nội dung, biện pháp tiến hành

          4.1. Công tác tuyên truyền:

          - Tuyên truyền cho người dân biết được chủ trương, kế hoạch cao điểm của xã; các tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử.

          - Tuyên truyền nội dung, biện pháp, cách thức đăng ký, thu nhận và các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ Công tác Đề án 06 hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân, trước mắt tuyên truyền các nội dung, lợi ích về dịch vụ công trực tuyến để người dân tìm hiểu, nắm bắt thông tin; yêu cầu người dân đăng ký lại thông tin sim điện thoại chính chủ, đăng ký tài khoản dịch vụ công và đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

          4.2. Biện pháp thực hiện:

          - Các tổ công tác trực tiếp xuống từng nhà dân (có mạng Internet kết nối Wifi) hoặc thông báo đến dân đến các Nhà văn hoá để rà soát, hướng dẫn theo hình thức cuốn chiếu hoặc tập trung tại một địa điểm (nhà văn hoá, nhà dân...) thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm để công dân đến đăng ký, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

          + Trường hợp, công dân đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 hoặc thu nhận mức 2 đã được phê duyệt thì hướng dẫn cho công dân kích hoạt trên điện thoại thông minh hoặc hỗ trợ công dân kích hoạt trên máy tính (có danh sách công dân đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt kèm theo).

          + Trường hợp, công dân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 hoặc thu nhận mức 2 thì hướng dẫn cho người dân tải và cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để đăng ký tài khoản định danh mức 1 và hướng dẫn công dân các bước kính hoạt tài khoản định danh sau khi có thông báo phê duyệt của Bộ Công an (thông báo trong tin nhắn điện thoại).

          + Trường hợp chưa cài đặt ứng dụng VNeID: Đối với công dân có điện thoại thông minh thì hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng VNeID để sử dụng tài khoản định danh điện tử.

          - Tiến hành lập danh sách công dân đã được đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo từng trường hợp.

          5. Chỉ tiêu

          - Từ ngày 15/5/2023 đến 25/5/2023:

          + 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh từ 14 tuổi trở lên trên địa bàn xã được kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID.

          + 50% số công dân còn lại (công nhân, người lao động...) trên địa bàn xã được cài đặt và kích hoạt thành công định danh điện tử, ứng dụng VNeID.

          - Từ ngày 30/5/2023 đến ngày 31/12/2023: Duy trì thường xuyên. Đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã được cài đặt và kích hoạt thành công ứng dụng VNeID.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

          - Phối hợp với Công an xã tham mưu cho Tổ công tác Đề án 06 xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Công an xã kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch của các thành viên Tổ công tác Đề án 06 xã và ở các thôn. Tiến hành sơ kết, sau khi thực hiện xong 15 ngày cao điểm để rút kinh nghiệm.

          2. Công an xã

          - Thường trực giúp Tổ công tác Đề án 06 xã theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các thành viên Tổ công tác Đề án 06 xã.

          - Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu triển khai các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử; hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ công tác.

          - Chủ trì, phối hợp với công chức Văn phòng UBND xã tổ chức hướng dẫn cho các tổ công tác quy trình đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VnelD và cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

          - Rà soát, cung cấp danh sách hồ sơ định danh mức 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt gửi cho các Tổ công tác để hướng dẫn công dân kích hoạt.

          - Phối hợp với Công an Thành phố đẩy mạnh thu nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 và cấp CCCD gắn chíp cho số đối tượng đủ điều kiện cấp trên địa bàn. Tổ chức phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn cho các ban, ngành, đoàn thể, các Tổ công nghệ số cộng đồng  triển khai thực hiện có hiệu quả việc cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

          - Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị về thường trực Tổ công tác Đề án 06 Thành phố để báo cáo Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo. Tham mưu báo cáo Tổ đề án 06 thành phố theo quy định.

          - Phối hợp với các trung tâm viễn thông để hỗ trợ người dân trong việc thay đổi, sử dụng sim điện thoại chính chủ đảm bảo cho việc kích hoạt thành công định danh điện tử.

          - Tham mưu cho Tổ đề án phương án phân công lực lượng thực hiện Kế hoạch.

          3. Công chức Văn hoá - xã hội

          Chủ trì, phối hợp với Công an xã xây dựng các bản tin, phóng sự; đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tài khoản định điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản định điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

          4. Hiệu trưởng Trường THCS

          Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về định danh điện tử, ứng dụng VNeID đến toàn thể giáo viên và học sinh từ 14 tuổi trở lên bằng nhiều hình thức phù hợp.

          5. Công chức Tài chính - Kế toán

          Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND xã bố trí, hỗ trợ kinh phí cho các Tổ công tác trong việc triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

          6. Đề nghị BCH Đoàn xã Hương Thọ.

          - Chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc phát huy vai trò thanh niên xung kích trong tiến trình chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06; đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Đề án 06, đặc biệt là nâng cao tỉ lệ kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

          - Phối hợp với công chức Văn phòng UBND xã và Công an xã kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch của đoàn viên, thanh niên. Lập danh sách đoàn viên, thanh niên, tham gia vào tổ công tác tại các thôn (theo tổ đã thành lập) đảm bảo tối thiểu mỗi thôn có 02 đến 03 người có khả năng tiếp cận nhanh trình độ công nghệ thông tin để tham gia phối hợp với Tổ công tác Đề án 06 xã và tổ cộng đồng số tại các thôn.

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động bảo đảm 100% các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã làm thủ tục cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Huy động đoàn viên phối hợp với lực lượng Công an để tuyên truyền, thu nhận hồ sơ định danh điện tử, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

          7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

          Đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động; hội viên, đoàn viên... cài đặt, kích hoạt ngay tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 và hướng dẫn người thân kích hoạt, sử dụng. Tham gia hướng dẫn tại các tổ theo sự phân công của Tổ đề án.

          8. Cán bộ, công chức xã.

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tài khoản định điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản định điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.9. Tổ công tác thực hiện Đề án 06 cấp tổ dân phố

          Đề nghị các thành viên Tổ đề án 06 xã, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, các Tổ công tác, Tổ đề án 06 các thôn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổ công tác Đề án 06 xã (qua Công an xã) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.431
Truy cập hiện tại 3