Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND xã Hương Thọ năm 2023
Ngày cập nhật 10/02/2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủvềviệc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBNDngày 18 tháng 01 năm 2023 của UBND  xã Hương Thọ về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hương Thọ năm 2023;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Hương Thọ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Hương Thọ.

 (Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND  xã Hương Thọ chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, triển khai các mục tiêu đã đề ra.

2. Các công chức chuyên môn  xã Hương Thọ căn cứ Mục tiêu chất lượng năm 2023 của UBND xã để tổ chức triển khai áp dụng năm 2023 theo quy định.

3. Định kỳ 06 tháng/01 lần, các công chức chuyên môn  xã xem xét, đánh giá kết quả đạt được, lập báo cáo tiến độ kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của lĩnh vực phụ trách gửi về Ban chỉ đạo ISO (qua Thư ký ISO) để tổng hợp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chỉ đạo ISO  xã, các cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND  xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Phụ lục 1

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND xã  Hương Thọ)

 

 
 

 

 

 

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức của UBND xã Hương Thọ quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hương Thọ để hoàn thành các mục tiêu sau:

1. 100% cán bộ, công chức thuộc UBND xã Hương Thọ triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã Hương Thọ được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình công tác năm 2023 của UBND xã  Hương Thọ.

3. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND xã Hương Thọ giao cho cán bộ, công chức thuộc UBND xã được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn.

4. Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế-xã hội:

 

TT

Chỉ tiêu chủ yếu

Kế hoạch

năm 2023

I

Về kinh tế

 

1

Tổng thu ngân sách xã năm 2023:

4.594.500.000 đồng.

 

+  Các khoản thu xã hưởng 100%:             

35.000.000 đồng.

 

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:          

212.000.000 đồng.

 

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:         

4.302.500.000 đồng.

2

 Tổng chi ngân sách xã năm 2023:    

4.549.500.000 đồng.

 

+ Chi đầu tư phát triển:                                      

15.000.000 đồng.

 

+ Chi thường xuyên:                                      

4.402.500.000 đồng.

 

+ Dự phòng phí:                                              

132.000.000 đồng.

3

Tốc độ tăng giá trị sản xuất:

17%.

4

Tổng sản lượng lương thực có hạt:

810 – 840 tấn.

6

Tỷ lệ che phủ rừng:

>65%.

7

Thu nhập bình quân đầu người:

45 triệu/năm.

8

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn, đảm bảo đạt:

>95%.

II

Văn hóa - xã hội

 

1

Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sạch:

>99%.

2

 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều:

3 - 4 hộ.

3

 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới:

4,5%.

4

Tỷ lệ cơ quan, thôn đạt danh hiệu văn hóa:

100%.

5

Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân:

99%.

5. Mục tiêu liên quan Dịch vụ công, giải quyết TTHC (giải quyết TTHC đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên >95%; tỷ lệ TTHC đạt mức độ 2 trên 90%, phấn đấu tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đạt chỉ tiêu các cấp giao; tỷ lệ đảm bảo sự hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC đạt trên 95%);

6. Mục tiêu liên quan giải quyết công việc nội bộ cơ quan: 100% cán bộ, công chức thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, chấp hành tốt kỷ luật lao động, văn hóa công sở, nguyên tắc trong thực thi công vụ.

7. Mục tiêu liên quan chuyển đổi số, cải cách hành chính: Thực hiện nghiêm túc chủ trương của các cấp liên quan đến chuyển đổi số, cải cách hành chính, trong đó thực hiện số hóa các hồ sơ, thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 100%.

8. Mục tiêu liên quan đào tạo, bồi dưỡng CBCC, nâng cao chuyên môn: Tạo điều kiện để cán bộ, công chức xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do các cấp tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao phụ trách.

9.  Mục tiêu liên quan thi đua - khen thưởng: Phấn đấu tập thể UBND xã đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên Tiến.

 

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của

UBND xã Hương Thọ)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các Mục tiêu chất lượng đã đặt ra năm 2023 tại UBND xã Hương Thọ.

- Phân công rõ trách nhiệm, vai trò, biện pháp kiểm soát, đánh giá, đo lường các Mục tiêu chất lượng đặt ra.

2. Yêu cầu

- Định kỳ và đột xuất các công chức xã/thư ký ISO tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện MTCL đối với lĩnh vực phụ trách;

- Ban Chỉ đạo ISO kiểm tra, giám sát kết quả đạt được của Mục tiêu chất lượng theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất.

- Kịp thời theo dõi, đôn đốc thực hiện, kiểm soát, đánh giá, quản lý các rủi ro và đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa tại tất cả các lĩnh vực, bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã Hương Thọ khi mục tiêu chất lượng không đảm bảo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT

Mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện MTCL

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

Trách nhiệm theo dõi MTCL

Cách thức theo dõi và kết quả

Chủ trì

Phối hợp

I.

100% cán bộ, công chức xã  Hương Thọ triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

1

Xây dựng

MTCL, Kế hoạch thực
hiện MTCL năm 2023

 

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Tháng 01/năm 2023

 

- QMR;

- Thư ký ISO.

- QĐ công bố và ban hành MTCL (kèm theo MTCL và Kế hoạch thực
hiện MTCL năm 2023)

2

Xây dựng Kế hoạch Đánh giá nội bộ (ĐGNB) năm 2023

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Tháng 2-3/2023

- QMR;

- Thư ký ISO

Kế hoạch ĐGNB

3

Xây dựng chương trình ĐGNB và triển khai ĐGNB

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Trước ngày 30 tháng 8 hàng năm

(Đảm bảo tần suất ĐGNB tối thiểu 01 lần/năm)

- QMR;

- Thư ký ISO

- Chương trình ĐGNB;

- Lưu Hồ sơ ĐGNB (Kế hoạch, chương trình ĐGNB, Quyết định thành lập Đoàn ĐGNB, phiếu ghi chép, Báo cáo tổng hợp ĐGNB);

- Hồ sơ kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục (phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến - nếu có; sổ theo dõi hành động khắc phục/cải tiến)

4

Xem xét của lãnh đạo

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Định kỳ 6 tháng/lần hoặc đột xuất/sau hoạt động ĐGNB

[Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban tháng/quý...]

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Kế hoạch xem xét của lãnh đạo;

- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo.

5

Duy trì và cải tiến HTQLCL

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Thường xuyên

- QMR;

- Thư ký ISO.

Hồ sơ duy trì và cải tiến HTQLCL

(Kế hoạch ISO hằng năm, MTCL, Kế hoạch MTCL, Hồ sơ ĐGNB, Hồ sơ hành động khắc phục/cải tiến,…

6

Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng, 12 tháng

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Trước 15/6 và trước 30/11 hằng năm

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng;

- Báo cáo kết quả thực hiện MTCL năm 2023.

7

Cập nhật, rà soát các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động xử lý công việc để sửa đổi
hoặc ban hành mới các quy trình cho phù hợp.

 

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

Thường xuyên

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Quyết định ban hành các quy trình có thay đổi, bổ sung (nếu có);

- Quyết định ban hành quy trình giải quyết TTHC bổ sung theo TCVN ISO 9001:2015 (nếu có);

- Quyết định công bố lại HTQLCL

(khi có sự thay đổi phạm vi áp dụng - nếu có)

II.

100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã Hương Thọ được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực thuộc chương trình công tác năm 2023 của UBND xã Hương Thọ.

1

Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năn 2023

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Công chức Văn phòng - Thống kê xã; Trưởng các đơn vị thuộc xã

Tháng 12/2022  - Tháng 01/2023

Các thành viên UBND xã

Quyết định Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã  Hương Thọ năm 2023

2

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng trước và đề ra nhiệm vụ tháng sau

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã

Công chức Văn phòng - Thống kê xã;

Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng

Văn phòng thống kê

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội hàng tháng

III

100% ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố giao cho UBND xã được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn.

1

- Theo dõi trên phần mềm hệ thống điều hành;

- Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện

Công chức Văn phòng - Thống kê xã;

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã được phân công thực hiện

Thường xuyên;

 

Lãnh đạo UBND xã

- Sổ công văn đi;

- Kết quả xử lý đúng hạn trên phần mềm hệ thống.

2

Thống kê tỷ lệ hoàn thành đúng hạn/trễ hạn…

Công chức văn phòngthống kê

 

Các cán bộ, công chức thuộc UBND xã được phân công thực hiện

Định kỳ/Thường xuyên

Lãnh đạo UBND xã

Bảng thống kê

IV

Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế-xã hội: Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 theo Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã giao.

1

Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.594.500.000 đồng.

Công chức Tài chính – Kế toán xã

 

Các cán bộ, công chức xã;  Trưởng các đơn vị thuộc xã; Thôn trưởng các thôn

Thường xuyên

Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Kinh tế

Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

2

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng 17%

Công chức Tài chính – Kế toán xã

 

Các cán bộ, công chức xã;  Trưởng các đơn vị thuộc xã; Thôn trưởng các thôn

Thường xuyên

Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Kinh tế

Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

3

Số hộ nghèo theo đa chiều giảm  3-4 hộ.

Công chức Văn hóa – Xã hội xã

BCĐ phong trào TDĐKXD

ĐSVH xã; Thôn trưởng các thôn

 

Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách VHXH

Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

4

Tỷ lệ cơ quan, thôn đạt danh hiệu văn hóa: 100%

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

BCĐ phong trào TDĐKXD

ĐSVH xã; Thôn trưởng các thôn

Thường xuyên

Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách VHXH

Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

5

Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 99%

 

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

Thôn trưởng các thôn

Thường xuyên

Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách VHXH

Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

6

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: 100%

 

Công chức Văn hóa – Xã hội xã

Thôn trưởng các thôn

Thường xuyên

Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách VHXH

Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

7

Duy trì xã không có tụ điểm về ma túy

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

BCH Công an

xã; Thôn trưởng các thôn

Thường xuyên

Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách VHXH

Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

8

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch   99%

 

Công chức Địa chính – Xây dựng xã

Tổ trưởng các tổ dân phố

Thường xuyên

Chủ tịch UBND xã

Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

V

Mục tiêu liên quan Dịch vụ công, giải quyết TTHC (giải quyết TTHC đúng quy trình, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn, tỷ lệ TTHC đạt mức độ 2, 3 và mức độ 4, tỷ lệ đảm bảo sự hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC,...)

Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hương Thọ được niêm yết công khai/cập nhật công khai trên trang thông tin điện tử của UBND xã; được xử lý một cửa, một cửa liên thông/được xử lý theo đúng quy trình ISO, đảm bảo 100% TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn, đảm bảo 95% tổ chức/công dân hài lòng khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã

1

Niêm yết Danh mục TTHC tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã và công khai trên Trang thông tin điện tử  xã

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Các công chức chuyên môn xã

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

- Danh mục TTHC được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã;

- Công bố danh mục TTHC trên trang thông tin điện tử xã.

2

Thường xuyên rà soát và cập nhật ban hành các quy trình giải quyết TTHC, công khai trên trang thông tin điện tử của UBND

Các công chức chuyên môn xã /Công chức Văn hóa - Xã hội xã phụ trách Văn hóa - Thông tin

Công chức văn phòng thống kê

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo rà soát TTHC

3

- Theo dõi trên phần mềm xử lý Dịch vụ công trực tuyến;

- Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện giải quyết TTHC

 

Các công chức chuyên môn xã

Công chức văn phòng thống kê

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo cải cách hành chính Qúy, 6 tháng, năm (thống kê tỷ lệ giải quyết TTHC).

4

Thực hiện việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Các công chức chuyên môn xã

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý.

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

- Phiểu khảo sát;

- Báo cáo cải cách hành chính Qúy, 6 tháng, năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo ISO

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của cán bộ, công chức thuộc UBND xã.

2. Công chức Văn phòng - Thống kê xã/Thư ký ISO

Có trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công chức chuyên môn xã thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND xã theo quy định.

3. Cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã căn cứ Kế hoạch này, phối hợp với Công chức Văn phòng - Thống kê xã/Thư ký ISO triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của UBND xã Hương Thọ năm 2023, yêu cầu cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về Công chức Văn phòng - Thống kê xã/Thư ký ISO để tổng hợp trình lãnh đạo UBND xã xem xét, giải quyết./.

 

 

Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.404
Truy cập hiện tại 3