Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 27/02/2023

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 8/02/2022 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế  năm 2022;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Nay Kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO xã Hương Thọ), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

 

1. Ông Nguyễn Hải Trường

CT.UBND 

Trưởng ban

2. Ông Mai Văn Phương

PCT.UBND

Phó trưởng ban

3. Ông Lê Văn Nghi

CC. VP-TK

Thư ký

4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

CC. TP-HT            

Thành viên 

5. Ông Huỳnh Bá Thắng

CC. ĐC-XD-MT-ĐT     

Thành viên 

6. Nguyễn Văn Phúc

CC VH-XH   

Thành viên 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các công chức chuyên môn triển khai có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ.

2. Phối hợp với các chuyên gia tư vấn, Phòng Nội vụ Thành phố, Phòng Kinh tế thành phố trong suốt quá trình triển khai áp dụng và thống nhất kế hoạch soạn thảo tài liệu, đào tạo và phổ biến, áp dụng các tài liệu đến các công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

3. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022.

Điều 4. Văn phòng UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO xã, các ông (bà) có tên tại Điều 1, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Nghi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.081
Truy cập hiện tại 783