Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ”
Ngày cập nhật 27/02/2023

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế  năm 2023;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Mai Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã, đại diện Lãnh đạo về “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là QMR)  tại UBND xã Hương Thọ.

Điều  2. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR):

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung của Đề án;

- Chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ thường xuyên với chuyên gia tư vấn, Phòng Nội vụ thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Ban chỉ đạo ISO của UBND xã;

- Đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện và duy trì;

- Báo cáo Chủ tịch UBND xã tình hình thực hiện, kết quả và những yêu cầu cần điều chỉnh, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng;

- Nâng cao nhận thức trong toàn cơ quan về vai trò, ý nghĩa và việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong giải quyết công việc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022.

Điều 4. Văn phòng UBND xã, Ban điều hành ISO, Ban soạn thảo và các công chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Nghi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 565.945
Truy cập hiện tại 775