Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban soạn thảo văn bản Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 27/02/2023

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 8/02/2022 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế  năm 2022;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã,

 

Điều 1. Kiện toàn ban soạn thảo văn bản Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Mai Văn Phương

PCT.UBND

Trưởng ban

2. Ông Lê Văn Nghi

CC. VP-TK

Thư ký

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

CC. TP-HT            

Thành viên 

4. Ông Võ Bằng

CC. TP-HT             

Thành viên 

5. Ông Huỳnh Bá Thắng

CC. ĐC-XD-MT-ĐT     

Thành viên 

6. Ông Nguyễn Văn Hải

CC. ĐC-XD-MT-ĐT     

Thành viên 

7. Ông Nguyễn Văn Phúc

CC VH-XH   

Thành viên 

8. Ông Lê Văn Hùng

CC KT-TC

Thành viên 

 

Điều 2. Ban soạn thảo văn bản có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo ISO xây dựng, soạn thảo các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ.

- Trực tiếp tham gia soạn thảo các văn bản, tài liệu liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng;

- Phối hợp với các chuyên gia tư vấn, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế chỉnh sửa, hoàn chỉnh hệ thống văn bản để trình Lãnh đạo phê duyệt;

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại xã Hương Thọ;

- Phối hợp với Nhóm đánh giá nội bộ xem xét, chỉnh sửa và khắc phục;

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung áp dụng các quy trình mới.

- Ban soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022.

Điều 4. Công chức  Văn phòng - Thống kê và các ông, bà có tên tại Điều 1, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Nghi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.411
Truy cập hiện tại 2