Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 27/02/2023

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

        Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn;

       Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng  theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Lần 3) áp dụng tại UBND xã. (kèm theo danh mục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của UBND xã Hương Thọ.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, các thanh viên của Ban chỉ đạo ISO xã các công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày  22 tháng 02 năm 2023

của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã)

 

 
 

 

 

 

1. Lĩnh vực Hộ tịch

2. Lĩnh vực Chứng thực

3. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

4. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

5. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

6. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

7. Lĩnh vực Tôn giáo

8. Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

9. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

10. Lĩnh vực Khuyến nông

11. Lĩnh vực Văn hóa - thể thao

12. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

13. Lĩnh vực Y tế

14.  Lĩnh vực Người có công

15. Lĩnh vực Đất đai

16. Lĩnh vực Môi trường

17. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

18. Lĩnh vực Tố cáo

19. Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng

20. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

21. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

22. Lĩnh vực Dân tộc

23. Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

24. Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

25. Lĩnh vực Thông báo thành lập tổ hợp tác

26. Lĩnh vực Trồng trọt

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Nghi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.124
Truy cập hiện tại 784