Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023
Ngày cập nhật 10/02/2023

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013; Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND Thành phố Huế về thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống.

- Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2023”;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên và chất lượng hòa giải.

- Phấn đấu thực hiện hòa giải 85% các vụ việc tranh chấp theo quy định được hòa giải ở cơ sở, trong đó hòa giải thành đạt trên 75% các vụ việc được hòa giải.

2. Yêu cầu

- Công tác ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện phải tuân thủ quy định tại Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Các tổ hòa giải cơ sở và hoạt động hòa giải bám sát quy định của Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện.

- Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện

- Bộ phận Tư pháp phối hợp với bộ phận Văn hóa Thông tin xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương; hướng dẫn lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của thôn, làng.

- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II/2023

2. Rà soát thành phần, hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật

- Rà soát số lượng, thành phần các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cho hoạt động hòa giải.

- Củng cố, kiện toàn lại các Tổ hòa giải cơ sở có sự thay đổi về nhân sự;

- Bộ phận thực hiện: Bộ phận Tư pháp tham mưu cho UBND xã thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp để tổng hợp.

- Thời gian: Quý I và IV năm 2023

3. Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên

- Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật hòa giải ở cơ sở và Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên.

- Bộ phận thực hiện: Tư pháp – Hộ tịch xã tham mưu.

- Thời gian: Quý II và Quý III/2023.

4. Kiểm tra, thống kê, báo cáo việc triển khai thực hiện

a) Công tác kiểm tra

- Xây dựng nội dung kiểm tra công tác hòa giải thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III/2023

b) Công tác thống kê, báo cáo

Việc thống kê, báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và kinh phí bảo đảm chi cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại địa phương theo phân cấp hiện hành;

Bộ phận Tư pháp chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương; báo cáo kết quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về Phòng Tư pháp.

UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023, yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan và Chi bộ, BQL thôn, Ban CTMT các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Võ Bằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 320.053
Truy cập hiện tại 6