Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã Hương Thọ đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2023
Ngày cập nhật 10/02/2023

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của thủ tưởng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật và Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND Thành phố Huế về Đánh giá, công nhậnxã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. UBND xã Hương Thọ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như  sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện hiệu quả quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của thủ tưởng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của các ban, ngành, cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành và cá nhân trong việc cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở.

2. Yêu cầu

Quán triệt về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nội dung quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc xây dựng và đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đồng bộ, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành và cá nhân có liên quan; mang tính lâu dài, bền vững, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn.

Kết quả xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã.

 

II. NỘI DUNG

1. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện

Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện thường xuyên, kịp thời.

- Ban, ngành thực hiện: Công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

- Ban, ngành phối hợp: Văn phòng – Thống kê.

- Thời gian thực hiện:

+ Các kế hoạch ban hành trong quý I/2023.

+ Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc: Cả năm.

- Sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan

- Ban, ngành thực hiện: Công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp với công chức Văn hóa – Thông tin tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích của hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của các ban, ngành và người dân về công tác này, qua đó thống nhất về nhận thức và góp phần tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ.

- Ban, ngành phối hợp: Văn phòng – Thống kê.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Tài liệu, hoạt động thông tin, tuyên truyền.

3. Tiếp nhận, tổng hợp, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc

- Ban, ngành thực hiện: Công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu UBND xã trong công tác tiếp nhận, tổng hợp và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền.

- Ban, ngành phối hợp: Các ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản, báo cáo.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của UBND xã

- Ban, ngành thực hiện: Công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu UBND xã triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND thành phố.

- Ban, ngành phối hợp: Các ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, tổ chức đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Ban, ngành thực hiện: Công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tại đơn vị mình.

- Ban, ngành phối hợp: Các ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2023.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch.

6. Tổ chức đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Ban, ngành thực hiện: Công chức Tư pháp – Hộ tịch là đầu mối tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo tự đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Ban, ngành phối hợp: Các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm báo cáo kết quả chỉ tiêu, tiêu chí do ban, ngành mình phụ trách.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: Hồ sơ đánh giá, các tài liệu có liên quan.

7. Niêm yết, công khai kết quả đánh giá

- Ban, ngành thực hiện: Công chức Văn phòng - Thống kê.

- Ban, ngành phối hợp: Công chức Tư pháp – Hộ tịch.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: Kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật được niêm yết, công khai.

8. Công tác thống kê, báo cáo

Việc thống kê, báo cáo thực hiện theo quy định tại các Nghị định, Thông tư có liên quan về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

- Ban, ngành thực hiện: Công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu UBND xã tổng hợp, xây dựng báo cáo, thống kê đúng quy định.

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Nghị định, Thông tư.

- Sản phẩm: Báo cáo, biểu mẫu thống kê.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật do ngân sách cấp xã bố trí, huy động nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, Đề án, dự án liên quan đang được triển khai và được thực hiện theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND Tỉnh quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành (Công an xã, ban CHQS xã, Văn phòng - Thống kê,  Văn hóa - Xã hội, Địa chính - Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính - Kế toán) căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để chủ động thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chủ động, phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND Thành phố tình hình thực hiện trong quý IV năm 2023 hoặc khi có yêu cầu.

3. Các ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch này; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về Công chức Tư pháp - Hộ tịch để tổng hợp tham mưu UBND xã xây dựng báo cáo UBND Thành phố; kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp thực hiện và giám sát công tác chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của UBND xã Hương Thọ. UBND xã yêu cầu các ban, ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Võ Bằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 320.067
Truy cập hiện tại 11