Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hương Thọ năm 2023
Ngày cập nhật 10/02/2023

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND Thành phố về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Huế năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

b) Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

UBND xã giao trách nhiệm cho Công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b) Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Đơn vị thực hiện: Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã, Công an xã, Ban CHQS xã thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

b) Kiểm tra công tác tình hình thi hành pháp luật

Công chức Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND xã tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND xã.

c) Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật:

Uỷ ban nhân dân xã tham gia theo yêu cầu của UBND Thành phố Huế, UBND Tỉnh tổ chức.

Thời gian thực hiện: cả năm 2023

d) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì UBND xã tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã theo dõi, đôn đốc, phối hợp kiểm tra và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung theo yêu cầu Kế hoạch này.

b) Tổng hợp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã, xây dựng dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân xã báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố theo quy định.

2. Trách nhiệm của các công chức chuyên môn và các bộ phận liên quan

Trên cơ sở Kế hoạch này, các công chức chuyên môn và các bộ phận liên quan (Địa chính, Kế toán, Ban CHQS xã v.v…) tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân xã.

3. Trách nhiệm của Công an xã:

Chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã đặc biệt trong lĩnh vực vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, an ninh trật tự.

4. Chế độ báo cáo:

Báo cáo năm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.

5. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

c) Bộ phận Tài chính- Kế hoạch xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm kinh  phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu tại Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các công chức chuyên môn và các bộ phận liên quan phản ánh bằng văn bản về UBND xã (qua bộ phận Tư pháp) để kịp thời tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 

Tập tin đính kèm:
Võ Bằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.434
Truy cập hiện tại 4