Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm Pháp luật trên địa bàn xã Hương Thọ năm 2023.
Ngày cập nhật 10/02/2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Việc kiểm tra văn bản được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả.

 

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA

- Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND&UBND xã ban hành.

- Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật do HĐND&UBND xã ban hành; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành.

- Các văn bản hành chính do các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã ban hành.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thẩm quyền ban hành văn bản bao gồm: thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung).

3. Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

5. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

IV. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA

1. Kiểm tra văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản gửi đến;

2. Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật;

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch xã:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND xã và các ban ngành chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản ở địa phương;

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;

- Giúp UBND xã thực hiện việc tự kiểm tra đối với các văn ban do cơ quan ban hành; kiểm tra thường xuyên đối với các văn ban do cơ quan ban hành gửi đến.

2. Bộ phận Văn phòng HĐND&UBND xã:

- Tham mưu UBND xã ban hành quyết định Thành lập Tổ kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Chuẩn bị các văn bản pháp luật, các Nghị định liên quan về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản để làm căn cứ tự kiểm tra và kiểm tra văn bản.

- Phối hợp với Công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu HĐND&UBND xã soạn thảo, kiểm tra, thẩm định và ban hành các văn bản QPPL của cơ quan, đơn vị mình.

Trên đây là kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2023, đề nghị các bộ phận chuyên môn và các ban ngành đoàn thể có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Võ Bằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.383
Truy cập hiện tại 2