Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, lĩnh vực Thú y và lĩnh vực Lâm nghiệp
Ngày cập nhật 16/02/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, lĩnh vực Thú y và lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể như sau:

DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH

Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành: Lĩnh vực Lâm nghiệp

1. Thủ tục Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc 

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm PVHCC tỉnh để chuyển đến Sở Nông nghiệp và PTNT

Phí, lệ phí: không

Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Thú y

1. Thủ tục Cấp Giy chng nhn vùng an toàn dịch bnh đng vt

- Thời gian giải quyết: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; không phải thực hiện khắc phục theo quy định: 30 ngày làm việc. Trường hp h sơ không đy đ, hp l; không phi thc hin khc phtheo quy định: 30 ngày làm việc   không k thi gian vùng hoàn thin h sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; phải thực hiện khắc phục theo quy định: 35 ngày làm việc  không kể thời gian vùng thực hiện khắc phục. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ; phải thực hiện khắc phục theo quy định: 35 ngày làm việc không kể thời gian vùng hoàn thiện hồ sơ và thực hiện khắc phục

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). 

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật: 3.500.000 đồng/lần. Chi phí xét nghiệm mẫu (nếu có): Theo Phụ lục 2 Biểu khung giá dịch vụ chẩn đoán thú y Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc 

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật: 3.500.000 đồng/lần

Danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1. Tên TTHC được sửa đổi, bổ sung: Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng rừng sang mục đích khác 

    Tên TTHC sửa đổi, bổ sung: Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc đối với trường hợp không phải kiểm tra, đánh giá Phương án trồng rừng tại thực địa; 45 ngày làm việc đối với trường hợp phải kiểm tra, đánh giá Phương án trồng rừng tại thực địa.

- Cách thức và địa điểm thực hiện : Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm PVHCC tỉnh để chuyển đến Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phí, lệ phí: không

2.  Tên TTHC được sửa đổi, bổ sung: nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 

     Tên TTHC sửa đổi, bổ sung: Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế 

- Thời gian giải quyết: Trường hợp UBND tỉnh bố trí đất để trồng rừng trên địa bàn: Phê duyệt dự toán, thiết kế và thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về thời gian, số tiền phải nộp để thực hiện trồng rừng thay thế: 30 ngày làm việc. Chủ dự án nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh. Trường hợp UBND tỉnh không bố trí được đất để trồng rừng trên địa bàn: UBND tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và PTNT: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của Chủ dự án; Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị UBND tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế xây dựng, phê duyệt dự toán, thiết kế trồng rừng theo quy định: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của UBND tỉnh; UBND tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế phê duyệt dự toán, thiết kế trồng rừng thay thế gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo hoặc giao cơ quan chuyên môn thông báo bằng văn bản cho UBND tỉnh nơi đề nghị nộp tiền về thời gian và số tiền chủ dự án phải nộp để trồng rừng thay thế. Chủ dự án nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ nghiệp và PTNT hoặc Cơ quan chuyên môn. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh chuyển số tiền chủ dự án đã nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để thực hiện trồng rừng tại địa phương khác: 05 ngày làm việc kể từ ngày chủ dự án nộp tiền trồng rừng thay thế.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm PVHCC tỉnh để chuyển đến Sở Nông nghiệp và PTNT

Phí, lệ phí: không

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản:

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; 

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

- Phí, lệ phí: 700.000 đồng/cơ sở

Danh mục Thủ tục hành chính được thay thế

Lĩnh vực Thú y

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

2. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuỷ sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thuỷ sản giống) 

- Tên TTHC thay thế 02 TTHC nêu trên: Cấp Gichứng nhn cơ sở an toàn dch bệnh đng vt

Thời gian giải quyết (ngày): Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; không phải thực hiện khắc phục theo quy định: 20 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ; không phải thực hiện khắc phục theo quy định: 20 ngày làm việc không kể thời gian cơ sở hoàn thiện hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; phải thực hiện khắc phục theo quy định: 25 ngày làm việc không kể thời gian cơ sở thực hiện khắc phục; Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ; phải thực hiện khắc phục theo quy định: 25 ngày làm việc không kể thời gian cơ sở hoàn thiện hồ sơ và thực hiện khắc phục.

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định đối với cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: 300.000 đồng/lần. Chi phí xét nghiệm mẫu (nếu có): Theo Phụ lục 2 Biểu khung giá dịch vụ chẩn đoán thú y Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

3. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

4. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

5. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận 

- Tên TTHC sửa đổi, bổ sung (TTHC 3.4.5): Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

- Thời gian giải quyết (TTHC 3.4.5): 05 ngày làm việc

- Phí, lệ phí (TTHC 3.4.5): Phí thẩm định đối với cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: 300.000 đồng/lần.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Danh mục thủ tục hành bị bãi bỏ: 

Lĩnh vực thú y: Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thuỷ sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại ; Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) ; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận ; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuỷ sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận .

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành

1. Thủ tục Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

Cách thức và địa điểm thực hiện : Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

+ Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm HCC cấp huyện.

- Phí, lệ phí:không

Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

1. Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản 

- Thời gian giải quyết: Trường hợp không phải xác minh: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp xác minh có nhiều nội dung phức tạp: Không quá 08 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm HCC cấp huyện. Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm HCC cấp huyện.

- Phí, lệ phí: không

2. Thủ tục Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm HCC cấp huyện.

- Phí, lệ phí: không.

thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.378
Truy cập hiện tại 3