Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã và Chương trình công tác năm 2024
Ngày cập nhật 16/01/2024

KẾ  HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã)

KẾ  HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã)

 

Năm 2024, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm thứ ba thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Phát huy kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và bảo vệ môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng;  Huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, hệ thống giao thông nội đồng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Để chủ động tận dụng tối đa thời cơ, ứng phó trước mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và kết quả đạt được trong những năm qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã, góp phần cùng Thành phố và Tỉnh thực hiện mục tiêu bảo đảm phục hồi, ổn định kinh tế, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, trong năm 2024, xã cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

I. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI, CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC HĐND XÃ THÔNG QUA TRONG NĂM 2024 NHƯ SAU:

1. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

Các ban ngành, công chức theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể:

1.1. Công chức Tài chính – Kế toán xã theo dõi chỉ tiêu:

1.1.1. Tổng thu ngân sách xã năm 2024:          5.209.500.000 đồng.

Trong đó:

+  Các khoản thu xã hưởng 100%:                  85.000.000 đồng.

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:            248.000.000 đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                  4.876.500.000 đồng.

1.1.2. Tổng chi ngân sách xã năm 2024: 5.209.500.000 đồng..

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển:                                      15.000.000 đồng.

+ Chi thường xuyên:                                      5.043.500.000 đồng.

+ Dự phòng phí:                                               151.000.000 đồng.

1.2. Công chức Văn hoá - Xã hội theo dõi chỉ tiêu:

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều: 3 - 4 hộ;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới: 4,5%;

- Tỷ lệ cơ quan, thôn đạt danh hiệu văn hóa: 100%;

- Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân: 99,3%;

1.3. Công chức ĐC-XD-NN-MT theo dõi chỉ tiêu:

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 810 – 815 tấn

- Tỷ lệ che phủ rừng: >65%

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch, hợp vệ sinh: 100%

1.4 Công chức VP-TK theo dõi chỉ tiêu:

- Xếp loại công tác CCHC tốt

1. 5. Ban CHQS xã:

- Tỷ lệ giao quân đạt: 100%

2. Các chương trình trọng điểm

1. Chương trình dịch vụ - du lịch.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số.

4. Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẬP THỂ UBND XÃ

1. Nhiệm vụ chung

- Kiểm soát tốt dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, tạo đà để khôi phục
và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa trên địa bàn xã.

- Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh, của Thành phố, chủ động huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư hạ tầng phát triển hạ tầng chỉnh trang đô thị, hạ tầng phát triển du lịch, hạ tầng giao Thông ….giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Ngoài các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm nêu trên và những công việc thông qua tập thể theo Quy chế làm việc, UBND xã tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1. Kinh tế

Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năm 2024.

Đề xuất chuyển đổi các diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây ăn quả và cây lâu năm. Tiếp tục vận động nhân dân chăm sóc diện tích cây đặc sản hiện có.

Vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất kém hiệu quả sang trồng cây có múi để tăng thêm nguồn thu nhập ổn định lâu dài trong Nhân dân. Tiếp tục vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, chăm sóc các diện tích cây Thanh trà, Bưởi cốm để tăng cường quảng bá nhãn hiệu OCOP được lan tỏa trên thị trường; ổn định đàn gia súc, gia cầm hiện có, tăng cường công tác thú y, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin các loại trên 80%; tăng cường công tác chăm sóc rừng trồng sản xuất (vận động Nhân dân tham gia chứng chỉ rừng gỗ lớn FSC), tiếp tục khai thác diện tích rừng đến thời kỳ khai thác và trồng lại rừng; tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023.

Tích cực tranh thủ các nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021- 2025 của Tỉnh, Thành phố để xây dựng các công trình trọng điểm cho phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với người nông dân để thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, ứng dụng công nghệ mới trong canh tác, đưa giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo tiền đề phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế cao;

2.2. Công chức Tài chính – Kế toán xã

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt các biện pháp quản lý ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách Nhà nước được giao; chủ động điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi, ưu tiên cho chi lương, chi an sinh xã hội và các khoản chi thường xuyên, phòng chống dịch...

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội đồng tư vấn thuế của xã.

2.3. Công chức ĐC-XD-NN-MT xã

Tiếp tục triển khai Chỉ thị 16/CT-TU ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ. Trong đó tập trung hoàn thiện công tác rà soát quỹ đất 5%; rà soát bổ sung hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã vào tổng thể quy hoạch chung thành phố.

- Phối hợp đo đạc, lập phương án giao đất đối với diện tích 27,48 ha và các diện tích thống nhất nhận bàn giao trên cơ sở có chủ trương và các văn bản của UBND tỉnh về thu hồi đất của Công ty TNHH-NN-MTV Lâm nghiệp Tiền phong bàn giao cho xã. Tổ chức, hướng dẫn cho các hộ kê khai, đăng ký nguồn gốc sử dụng đất.

- Rà soát các khu quy hoạch đất ở đề nghị UBND thành phố thống nhất chủ trương quy hoạch đất ở đưa vào kế hoạch đấu giá thu cấp quyền trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất của Nhà nước quản lý; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép (Cát sỏi, đất, khai thác đá...).

Tăng cường thu hút, sử dụng các nguồn lực ưu tiên các công trình xây dựng nông thôn mới đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình. Đề xuất đấu cấp quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các công trình đã hoàn thành; triển khai thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 và các công trình khởi công mới năm 2024; Kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư các công trình giao thông, hạ tầng trên địa bàn.

Khuyến khích các nhà đầu tư nghiêm cứu, xem xét đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái kết hợp Du lịch cộng đồng, phát huy mô hình du lịch gắn với gia trại, trang trại kết hợp tham quan các điểm di tích, cảnh quan trên địa bàn.

Tạo điều kiện, khuyến khích các hộ gia đình phát triển các ngành nghề cưa xẻ, mộc, xay xát và khai thác vật liệu xây dựng.

HTX phát triển mở rộng ngành nghề và tăng cường công tác quảng bá nhãn hiệu cây bưởi cốm (Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP) và mở rộng quy mô sản xuất - liên kết tiêu thụ mô hình nuôi lợn hữu cơ, nghiên cứu thí điểm mô hình nuôi lợn hữu cơ trong các hộ gia đình. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiện có, quản lý công trình thuỷ lợi.

2.4. Công chức Văn hoá – xã hội:

Tham mưu UBND xã làm tốt làm tốt tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, phục vụ tích cực, kịp thời và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn xã.

Tham mưu BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn tổ chức rà soát, thẩm định công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa, xét đề nghị trên công nhận thôn, cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2024.

Phối hợp với UBMT xã tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2024.

Làm tốt công tác phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã và tiếp tục kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử xã, đi vào hoạt động, tích cực đăng tải các tin, bài phản ánh kịp thời tình hình KT-XH của địa phương, cũng như tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, định hướng, chỉ đạo của Thành phố.

Tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao (TDTT), tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ lớn.

Tiếp tục quan tâm công tác chính sách xã hội, đặc biệt là gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tổ chức thực hiện ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

Tranh thủ các dự án để hỗ trợ cho người dân để phát triển kinh tế, quan tâm hỗ trợ các nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm hộ nghèo còn 1,12% theo chuẩn mới.

Quan tâm giải quyết việc làm cho nhân dân, đặc biệt là các thanh niên trong độ tuổi lao động.

          2.5. Các ban ngành và các công chức xã.

- Nâng cao ý thức đối với cán bộ, công chức, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng “chính quyền gần gũi, tôn trọng nhân dân”.

- Tiếp tục rà soát những vướng mắc trong thủ tục hành chính kịp thời để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp; Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện văn hoá công sở. Tăng cường ứng dụng CNTT, duy trì và ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong cơ quan; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng.

- Không ngừng nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy Nhà nước. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản liên quan của cơ quan cấp trên và phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan.

2.6. Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo chương trình kế hoạch của xã và thành phố.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 theo hướng đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý nhà nước về công tác hòa giải tại cơ sở; công tác xây dựng xã, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác Hành chính tư pháp (chứng thực, Hộ tịch) tại xã

2.7. CC Văn phòng – Thống kê xã

- Phối hợp với các công chức khác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Thông tin trong quản lý, điều hành sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số. Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phân tiếp nhận và Trả kết quả xã. Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các ban ngành thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ hội họp và Thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã.

- Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng, duy trì, quản lý và kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn xã đảm bảo hệ thống phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành.

3. Quốc phòng – an ninh

Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo ANCT-TTATXH nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước; Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và không để xảy ra các trường hợp đột biến về ANCT-TTATXH trên địa bàn xã.

Thường xuyên nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình; đảm bảo ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa; góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và công tác nghiệp vụ cơ bản. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ và công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Tăng cường quản lý thanh niên trong độ tuổi để chuẩn bị làm tốt công tác tuyển quân năm 2024, giao quân đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Đảm bảo công tác trực gác, đặc biệt các ngày Lễ, Tết. Quán triệt tinh thần lực lượng dân quân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất, điều động khi có yêu cầu cấp bách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết dứt điểm đơn, thư

* Công tác Cải cách hành chính

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của UBND xã. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong bộ máy cán bộ công chức; nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC, dịch vụ công đúng hạn; phát huy văn hóa công sở, nâng cao chất lượng hướng dẫn, giải quyết và thái độ phục vụ nhân dân trong CBCC, lấy thước đo sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của bộ máy chính quyền; Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân, nhất là luật Đất đai, luật Cư trú, luật NVQS, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật tổ chức Chính quyền địa phương..; thực hiện tốt công tác quản lý và đăng ký Hộ tịch theo quy định của pháp luật.

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò Tổ hòa giải công đồng ở các thôn.

Quan tâm công tác tiếp nhận và tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; duy trì công tác tiếp dân định kỳ theo quy định.

         100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND  cấp xã được quy trình hóa và thường xuyên được rà soát theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân về TTHC đạt trên 90%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 85%.

         95% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trở lên, trong đó 30% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

         Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%; trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

          Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn xã; trong đó, tập trung thực hiện công tác công bố, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cải cách TTHC.

* Tập trung giải quyết dứt điểm đơn, thư

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân và quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, chỉ đạo tập trung giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo kéo dài. Triển khai thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra, kiểm tra để tạo sự đồng tình trong quần chúng nhân dân. Nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân xã theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, đơn vị và Thôn nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Công chức Văn phòng - Thống kê xã giúp Chủ tịch UBND xã kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện chung trong toàn xã và báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện cho Chủ tịch UBND xã, Thường trực UBND xã và tổ chức theo dõi đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cuối năm 2024.

3. UBND xã căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này.

4. Các ban ngành, công chức xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhằm phát huy cao độ tinh thần thi đua đẩy mạnh sản xuất, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thành công Kế hoạch năm 2024./.

 

Tập tin đính kèm:
UBND xã Hương Thọ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.153
Truy cập hiện tại 783