Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
KẾ  HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ NĂM 2024 (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã)
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 hướng dẫn một số nội dung của...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng Nông...
Để tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức các hoạt động văn thư, lưu trữ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn...
Ngày 13/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ giải pháp...
Để quyết tâm xây dựng thành phố Huế “không có ma túy, trộm cướp”, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc của thành phố phát triển vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn,...
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích - Việc kiểm tra văn bản được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp...
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.013
Truy cập hiện tại 782