Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính tại xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 26/09/2023

PHẦN MỞ ĐẦU

I. Bối cảnh của vấn đề nghiên cứu:

Trước xu thế toàn cầu hóa về kinh tế và văn hóa, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ người dân làm tôn chỉ, mục đích, để từ đó xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền hành chính

II. Lý do chọn đề tài:

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập. Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy,… thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc. Như vậy, có thể coi cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân.

Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Sau khi đơn giản hóa được thủ tục hành chính sẽ cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mà xã hội phải gánh chịu, chi phí tiết kiệm được sẽ tái phân bổ vào các hoạt động phục vụ việc đầu tư, tạo việc làm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cơ quan hành chính Nhà nước cần phải có một nhận thức đúng đắn về cải cách thủ tục hành chính, để có những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ công chức và thúc đẩy nhanh chóng công cuộc cải cách thủ tục hành chính hiện nay, góp phần xây dựng phát triển toàn diện chính quyền trong sạch vững mạnh, bền vững nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân. Đó là lý do tôi chọn vấn đề này.

III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:

Cải cách thủ tục hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục của tất cả cơ quan, đơn vị các cấp; là trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức. Do đó cần phải quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan tinh thần của cải cách thủ tục hành chính là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn và đúng quy định của pháp luật. Vấn đề này được nghiên cứu trong phạm vi tại Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ, góp phần giúp toàn thể cán bộ, công chức nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng cũng như thực hiện tốt công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

IV. Mục đích nghiên cứu:

Trong những năm qua, cải cách thủ tục hành chính đã được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Nhưng so với yêu cầu đổi mới hiện nay thì cải cách thủ tục hành chính cần phải được đầu tư và liên tục đổi mới, đề phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của xã hội. Mục đích của đề tài nhằm giúp toàn thể cán bộ công chức, nhân viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của Ủy ban. Góp phần từng bước sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, khắc phục dần tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong xử lý công việc; đổi mới việc đào tạo, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, nhân viên; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức; từng bước tin học hóa, hiện đại hóa nền hành chính.

V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:

Nâng cao được nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, nhân viên về cải cách thủ tục hành chính. Làm tốt cải cách thủ tục hành chính sẽ giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; mang lại niềm tin cho nhân dân và cộng đồng. Cải cách thật sự hiệu quả sẽ dễ đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, tạo được niềm tin của người dân đối với chính quyền xã Hương Thọ. Đề tài dễ áp dụng, dễ thực hiện đối với mọi đối tượng, mọi nơi không đòi hỏi kinh phí tốn kém. Khai thác tốt năng lực của từng cán bộ công chức, nhân viên sẽ đạt hiệu quả cao.

PHẦN NỘI DUNG

I. Thực trạng của vấn đề:

Trong những năm qua, cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan đơn vị đã mang lại những kết quả tích cực, có nhiều bước tiến rõ rệt. Nhưng tính năng động của nền kinh tế thị trường, xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đòi hỏi thủ tục hành chính, phong cách làm việc của cán bộ công chức trong việc giải quyết các yêu cầu, đòi hỏi của nhân dân phải đơn giản, nhanh gọn. Chính vì thế, cải cách thủ tục hành chính hay đơn giản hóa thủ tục hành chính vẫn còn nhiều vấn đề nan giải.

 Công tác cải cách thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ có những thuận lợi và khó khăn như sau: Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân rất quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính, có tinh thần đoàn kết và hợp tác rất tốt. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên khối Ủy ban năng động, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn tốt, có ý thức vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Tổ chức bộ máy dần được sắp xếp tinh gọn; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, phục vụ có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và triển khai nhiệm vụ. Công tác công khai, minh bạch được thực hiện đầy đủ, phát huy tốt dân chủ hóa trong mọi hoạt động của Ủy ban. Tạo được niềm tin của các tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân địa phương đối với đội ngũ lãnh đạo.

- Khó khăn: Còn một bộ phận cán bộ, công chức và nhân viên do nhận thức về thủ tục mang tính máy móc, quan trọng hóa dẫn đến sự phiền toái xuất hiện trong thủ tục. Thủ tục hành chính phức tạp, không minh bạch dễ là bạn đồng hành của tiêu cực, tham nhũng vặt. Trình độ quản lý, năng lực chuyên môn của một số cán bộ, nhân viên chưa đáp ứng được nhu cầu xu thế phát triển hiện nay. Công việc in ấn, sao chụp, phát hành văn bản phục vụ công việc quản lý hành chính, hội họp và giao ban bị quá tải và nhiều tốn kém. Chính những vấn đề bức xúc trên thúc đẩy tôi tìm giải pháp thực hiện một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất để góp phần cải cách thủ tục hành chính cũng như để chia xẻ cùng đồng nghiệp.

II. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

1. Quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính: Quán triệt sâu sắc tinh thần công cuộc cải cách thủ tục hành chính là phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng. Cải cách thủ tục hành chính phải đồng bộ, không thể tách rời với việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng và quản lý nhà nước. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ nâng cao được nhận thức về chủ trương, quan điểm của việc cải cách thủ tục hành chính, để từ đó có ý thức và hành động đúng trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức và nhân viên trong ủy ban theo cơ chế “ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Phải làm cho mọi người thông suốt cải cách thủ tục hành chính không phải là công việc chỉ riêng của các cơ quan nhà nước, bởi vì nó tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực hoạt động của ủy ban. Do vậy, phải huy động cho được toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên trong khối ủy ban cùng tham gia, lấy sự hài lòng của người dân và hiệu quả công tác quản lý làm thước đo cho kết quả cải cách.

Thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả, thành tựu, hạn chế của công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong nước qua các phương tiện thông tin đại chúng để định hướng kế hoạch thực hiện trong đơn vị ủy ban. Triển khai cho cán bộ công chức, nhân viên nắm vững chủ trương, quan điểm cải cách thủ tục hành chính thôn qua các văn bản như: Nghị quyết 76/NQ-CP về Chương trình Tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030. Thực hiện Quyết định số 8623/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 của thành phố Huế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hương Thọ khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện phân công, phân cấp quản lý phù hợp chức năng, nhiệm vụ: Thủ tục hành chính dù quy định có tốt đến đâu nhưng cũng chỉ dừng lại trên lý thuyết nếu công tác tổ chức thực hiện yếu kém. Do đó thực hiện phân công, phân cấp quản lý một cách toàn diện, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý của từng bộ phận, tổ chức, cá nhân trong khối ủy ban sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo môi trường công tác thuận lợi cho cán bộ công chức, nhân viên. Phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể trong khối ủy ban; khai thác tốt vai trò quản lý của các cán bộ chuyên môn, cán bộ tham mưu sẽ giảm bớt gánh nặng công việc hành chính, giảm bớt áp lực quá tải công việc đối với lãnh đạo ủy ban. Bộ phận tham mưu là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân ngoài thực hiện các nhiệm vụ và quyền cơ bản, cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn sau:

+ Giúp Chủ tịch UBND xã theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: tài nguyên, môi trường; giao thông, thủy lợi; trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; quản lý và phát triển rừng; giao đất rừng, giao rừng; phòng chống cháy rừng; chính sách xã hội; văn hoá, thông tin, thể thao; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng sản phẩm OCOP; giáo dục; y tế, ATVSTP, dân số kế hoạch hoá gia đình; dạy nghề, giới thiệu việc làm; chứng thực, khai sinh, khai tử, cập nhật dịch vụ công trực tuyến;

b) Trực tiếp làm trưởng các ban, hội đồng sau: Hội đồng tư vấn thuế; Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội (theo NĐ 136/2013/NĐ-CP);…và các ban, hội đồng khác thuộc lĩnh vực phụ trách;

c) Ký các quyết định, chỉ thị, văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm và các văn bản liên quan lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Tham gia trực giải quyết hồ sơ cho công dân tại một cửa, một cửa liên thông; ký các văn bản liên quan và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, xác minh, đề nghị Chủ tịch UBND giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp công tác, cộng đồng trách nhiệm trong quản lý hành chính. Như chúng ta đều biết, yếu tố quyết định đến sự thành công của công cuộc cải cách thủ tục hành chính là con người. Vì vậy phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có tâm, đủ tầm, trung thực, tận tụy với công việc và am hiểu pháp luật. Phải có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo để kịp thời nắm bắt thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành.

UBND xã Hương Thọ hiện có các biên chế công chức làm việc: Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng – thống kê; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường; Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội. Qua kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác, được tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức, thường xuyên tự học tự rèn, tất cả đều có đủ trình độ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng để đảm bảo giải quyết công việc hành chính của ủy ban được thông suốt, hiệu quả và nhanh chóng thì phải thực hiện giải pháp chia sẻ nhiệm vụ và cộng đồng trách nhiệm của các thành viên.

 Trong sinh hoạt giao ban ngày, tuần, tháng cần giành thời gian để triển khai; hướng dẫn thực hiện một số công việc hành chính cơ bản ở văn phòng để mọi thành viên đều có thể nắm bắt, xử lý kịp thời, giải quyết nhanh chóng. Đối với người dân xã Cẩm Mỹ, trước đây để làm được một giấy khai sinh cho trẻ sơ sinh, giấy khai tử cho người quá cố, hay giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai, người dân phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần nên mất rất nhiều thời gian. Nhưng kể từ khi triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính do Ủy ban tỉnh ban hành thì người dân không còn phải mất nhiều thời gian mỗi khi đến đây làm hồ sơ giấy tờ.

 UBND xã ban hành quy chế tiếp công dân, quy chế thực hiện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp xã, áp dụng hệ thống QLCL tiêu theo chuẩn ISO 9001:2015 cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, không bố trí phòng làm việc riêng. Lịch tiếp dân, nội quy tiếp dân, các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm, cùng với các quy chế về thực hiện dân chủ nơi cơ quan được công khai tại trụ sở ủy ban xã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm hồ sơ, giấy tờ. Số cán bộ, công chức thông thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất và năng lực đã được bố trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ cho dân. Trong quá trình thực thi công vụ, họ không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân. Trong quá trình cải cách hành chính, chính quyền các cấp luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hàng tháng lấy phiếu đóng góp ý kiến hài lòng người dân về giải quyết TTHC. Nhờ vậy mà xã Hương Thọ đã huy động được nguồn lực to lớn trong dân cùng chung tay góp sức xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hiến đất, tài sản…

Thực hiện nghiêm túc công khai hóa; đề cao vai trò giám sát của cán bộ, công chức, nhân viên và quần chúng nhân dân. Muốn cải cách thủ tục hành chính thành công phải lấy dân làm gốc, phải hướng vào mục tiêu phục vụ nhân dân, khắc phục mọi phiền hà, sách nhiễu đối với dân. Muốn làm được điều đó, cần tạo sự gần gũi, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, tham gia vào các cuộc đối thoại giữa người dân với cán bộ công chức một cách bình đẳng, nhằm giải quyết thỏa đáng các công việc của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát, góp ý, xây dựng về các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã. Xác định mức độ hài lòng của người dân đối với công tác giải quyết các thủ tục hành chính để làm thước đo kết quả cải cách thủ tục hành chính qua các mẫu phiếu thăm dò.

Để việc giám sát được dễ dàng, mang lại hiệu quả cao thì cần đẩy mạnh hoạt động công khai của cấp chính quyền xã. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền xã trong quản lý ngân sách nhà nước và đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân. Việc công khai được thực hiện tại Cổng thông tin điện tử cấp xã, Đài truyền thanh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện nay ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng lạm dụng quá nhiều, giấy tờ hành chính trong quan hệ giải quyết công việc; in ấn, sao chụp và gửi văn bản, tài liệu tùy tiện, lãng phí, gây nhiều khó khăn, phức tạp, phiền hà về thủ tục hành chính, tác động tiêu cực đến hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin(CNTT) để giảm văn bản, giấy tờ hành chính.

Ủy ban xã đang xây dựng mạng tin học nội bộ (mạng LAN) góp phần thực hiện nhanh chóng việc gửi, trao đổi và xử lý văn bản, giấy tờ hành chính trong cơ quan. Hiện tại các cán bộ chuyên môn khối ủy ban đều được trang bị một bộ máy tính bàn và cổng kết nối Internet cho việc trao đổi thông tin; gửi, nhận các biểu mẫu báo cáo,…giữa Ủy ban xã với các cá nhân, tổ chức, cơ quan khác được thực hiện thông qua thư điện tử (Email) đã tiết kiệm rất lớn về thời gian và kinh phí. Trên đây là một số biện pháp cơ bản đã và đang thực hiện trong thời gian qua tại UBND xã Hương Thọ, qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn về kiến thức, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của chính quyền cấp xã.

III. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:

Qua thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở vận dụng các biện pháp trên của đề tài đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức của lực lượng cán bộ công chức về cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý hành chính của đơn vị thật sự dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp.

Nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất hợp tác cộng đồng trách nhiệm trong tất cả cán bộ, công chức, nhân viên trong khối ủy ban. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tổ chức hoạt động giữa các ngành, đoàn thể khối ủy ban cũng như trình độ quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của lãnh đạo UBND xã.

Sau khi triển khai áp dụng, đến nay hầu hết các cán bộ chuyên môn ủy ban đều có đủ năng lực chuyên môn, quản lý, điều hành, giải quyết công việc; xây dựng nội bộ đoàn kết, tạo được niềm tin đối với người dân. Tiết kiệm không nhỏ về thời gian, công sức, chi phí tốn kém không đáng có của cán bộ công chức, nhân viên cũng như của quần chúng nhân dân. Kết quả rõ rệt nhất là mọi hoạt động của ủy ban đều thông suốt, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Đảng ủy – UBND xã hợp lý, phù hợp năng lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác báo cáo, thống kê của ủy ban được thực hiện đầy đủ, kịp thời chính xác đáp ứng tốt theo yêu cầu của cấp trên.

PHẦN KẾT LUẬN

I. Những bài học kinh nghiệm:

Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao. Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả và nhiều tiến bộ đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, nhân viên phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của từng người. Tạo môi trường làm việc thoải mái, biến cái khó thành cái dễ để công việc được nhẹ nhàng, trôi chảy. Phối hợp hoạt động tốt với các ngành đoàn thể khối ủy ban. Phải thật sự năng động nhạy bén trong công việc; mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác tham mưu, thỉnh thị với cấp trên. Theo xu thế phát triển hiện nay thì áp lực công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi người làm công tác hành chính văn phòng phải thật sự bình tĩnh, phương pháp làm việc khoa học, thao tác nhanh chóng và chính xác. Tăng cường công tác giao lưu, học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm với các đơn vị bạn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Một yếu tố quan trọng nhất để cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có những kết quả mới là vấn đề nhận thức, bao gồm nhận thức của lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND, nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức cũng như nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác này.

II. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm:

- Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần quan trọng đảm bảo thông suốt cho mọi hoạt động của ủy ban, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Giúp cho cán bộ công chức nâng cao hiệu suất công việc; giải quyết, xử lý công việc nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của người cán bộ trong tình hình mới.

- Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, nhân viên trong đơn vị.

- Tạo công cụ để kiểm soát việc thực thi quyền lực của các bộ phận, ngành đoàn thể, cá nhân trong khối ủy ban.

III. Khả năng ứng dụng triển khai:

Đề tài đã được tổ chức triển khai thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ và đã được tất cả cán bộ công chức, nhân viên và ngành đoàn thể ứng dụng thực hiện nhiệm vụ được giao đều đạt năng suất và hiệu quả cao. Kết quả của sáng kiến kinh nghiệm được tất cả các cán bộ, công chức và nhân viên ủy ban công nhận và tiếp tục tổ chức thực hiện trong thời gian tới là minh chứng cho khả năng vận dụng vào thực tiễn của đề tài. Đây cũng là những giải pháp cơ bản, hợp lý, đầy tính thực tiễn có thể giới thiệu cho các đơn vị xã phường tham khảo và thực hiện linh hoạt, sáng tạo tùy theo tình hình cụ thể của đơn vị mình để đạt hiệu quả cao nhất.

IV. Những kiến nghị đề xuất:

Để đề tài sáng kiến kinh nghiệm dễ dàng ứng dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả thì lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND cần quan tâm trang bị các phương tiện phục vụ nhu cầu cần thiết để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng bộ máy tổ chức hành chính chuyên nghiệp; hiện đại. Trên đây là một số biện pháp và những công việc đã thực hiện để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đề tài được kiểm chứng và đúc kết từ thực tiễn, đạt kết quả đáng kể đã góp phần phát triển diện mạo Ủy ban nhân dân xã ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của Hội đồng sáng kiến cấp trên và sự chia sẻ của tất cả cán bộ, công chức trên toàn TP nói chung và xã Hương Thọ nói riêng để sang kiến kinh nghiệm này ngày càng có hiệu quả hơn nữa ./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.104
Truy cập hiện tại 786